Vattenkvalitet

vattenkvalitet

För det dricksvatten som Borgholm Energi levererar gäller Livsmedelsverkets krav på dricksvatten. Vi jobbar hela tiden med att uppfylla Livsmedelsverkets Föreskrifter om Dricksvatten, SLVFS 2001:30.

Vi kontrollerar kvaliteten på vattnet regelbundet. Vattenprover tas i vattentäkter, vid vattenverken och i ledningsnätet hos konsument. Proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Mer information om analysresultat för det kommunala vattnet

I filerna nedan finns analysresultat för dricksvatten hos konsument. Där ingår följande:

  • Ett urval av de analyser som utförts på dricksvattnet.
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten.
  • Gällande gränsvärden.
  • Normal variation, det vill säga det intervall inom vilket resultatet kan variera utan att det räknas som onormalt eller påverkar dricksvattnets kvalitet.
  • Kommentarer om hur det som är analyserat påverkar vattnet och dig som användare.

Missfärgat vatten

Den vanligaste orsaken till missfärgat vatten är ämnena järn och mangan, vilka kan avlagras som en hinna i vattenledningen. Vattnet är inte farligt att dricka, men det ser inte bra ut och kan missfärga till exempel tvätten. Om det kommer missfärgat vatten ur kranen hjälper det oftast att spola kraftigt i några minuter.

Den stora säsongsvariationen i vattenförbrukningen i Borgholms kommun kan orsaka tryckförändringar, som i sin tur kan medföra missfärgningar.

Vattnet kan även bli tillfälligt missfärgat när vi byter och reparerar ledningar. De kommunala vattenledningarna spolas rena med jämna mellanrum.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående vår kundservice, tfn 0485-883 00 under kontorstid. Utanför kontorstid, ring 0485 – 101 02.

Vatten från egen brunn

Du som använder vatten från egen brunn kan ta prov på vattnet för att kontrollera kvaliteten. Mer information om det finns på kommunens webbplats.