Utförda åtgärder

Tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och övriga aktörer har Borgholm Energi vidtagit flera åtgärder för att garantera vattenförsörjningen de kommande åren.

Avsaltning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 att uppdra åt Borgholm Energi att låta uppföra ett avsaltningsverk i Sandvik. Bakgrunden till beslutet var den akuta vattenbristen 2015-2016 och att långsiktigt säkra vattenproduktionen i Borgholms kommun. Första spadtaget togs augusti 2016 och verket invigdes sommaren 2017. Här kan du läsa mer om vårt avsaltningsverk.

Överföringsledning från Kalmar

Under våren 2016 drogs en sjöledning från Revsudden i Kalmar kommun till Stora Rör i Borgholms kommun. Projektet var ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Kalmar kommun och ölandskommunerna och invigningen skedde den 7 juni 2016 i Stora Rör. Borgholms och Mörbylånga kommuner är därmed nu VA-kunder till Kalmar.

Tankbilar

Resurserna i regionen har inventerats och möjlighet skapats för att leverera och ta emot vatten via tankbil från fastlandet.

Ändrad gräns för vattenförsörjning på norra Öland

Vattenleveransen till Djupvik, Södvik och Lofta med omnejd sker norrifrån istället för söderifrån. Med denna åtgärd sparas uppemot 300 000 liter vatten per dag i Köpingsviks grundvattentäkt. På norra Öland är tillgången bättre, tack vare Hornsjön. När gränsen för vattenförsörjningen ändras kan det förekomma en svag missfärgning av dricksvattnet i Djupvik, Södvik och Lofta, men vattnet går fortfarande bra att dricka. Vid kraftig missfärgning, spola en stund och undvik att tvätta vittvätt.

Nya brunnar

Nya brunnar har tagits i drift, bland annat i Köpingsvik.

Driftsättning av alternativa vattentäkter

Arbete med detta pågår.

Sanering av brunnar

En så kallad jetspolning har genomförts av befintliga brunnar. Detta är normalt underhåll som kan ge en ökad kapacitet på 5-10 kubikmeter per brunn.

Förbättrad magasinering av ytvatten

Detta har skett på de ställen där vi fångar upp ytvatten idag.

Nya våtmarksområden

Vi kommer att utreda möjligheten att skapa nya våtmarksområden för att få mer vatten att magasinera och rena. I Rövik pågår idag ett våtmarksprojekt, i samarbete med kommunen.