Vattenverk Sandvik – produktion av dricksvatten av bräckt havsvatten

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 att uppdra åt Borgholm Energi att låta uppföra ett avsaltningsverk i Sandvik. Bakgrunden till beslutet var den akuta vattenbristen 2015-2016 och att långsiktigt säkra vattenproduktionen i Borgholms kommun. Första spadtaget togs augusti 2016 och verket invigdes sommaren 2017. Budgeterad kostnad var 84,5 Mkr – projektet utfördes inom beslutad budget.
Se bilder från byggnationen av avsaltningsverket i Sandvik här.

Teknik

Produktionen av färskvatten via avsaltning bygger på filterteknik. Råvatten från havet tas in, antingen via öppet intag i ledning, eller via strandborrade brunnar. Vattnet filtreras sedan i flera steg, där de första stegen är förbehandling inför det sista membranfiltersteget. Det sista filtersteget består oftast av RO-membran som avskiljer mikroorganismer, eventuella toxiner från alger, bekämpningsmedel och läkemedelsrester. Efter behandlingen erhålls ett rent vatten med låg salthalt, där även lukt, smak och färg reducerats. För att det behandlade vattnet ska vara smakrikt och inte korrosivt för ledningar bör mineraler tillsättas i en efterbehandling. Detta kan ske genom blandning av befintligt grundvatten eller genom tillsats av naturliga mineraler, som är godkända av Livsmedelsverket. Före distribution ut på nätet desinficeras vattnet, vilket kan ske med antingen klor eller UV-ljus. Verket är dimensionerat för att producera upp till 3000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Produktionskostnad

Utvecklingen i membrantekniken har gjort att den i dag är mindre kostsam både i investering samt driftsmässigt.  Under de senaste 40 åren har filterkostnaden minskat med ca 90% samtidigt som energiåtgången minskat från ca 12kWh till 1kWh per producerad kubikmeter vatten. Produktionskostnaden för avsaltat bräckt vatten beräknas idag till ca 3-5 kr per kubikmeter producerat färskvatten.

Fördelar

Råvarans kvantitet är inte begränsande, vilket gör det relativt enkelt att utöka kapaciteten på ett avsaltningsverk. Fler filterenheter (skiddar) installeras, alternativt byts befintliga skiddar ut mot nya med större kapacitet. Vattenverket är inte heller beroende av grundvattentillgången på en specifik plats vilket gör fördelarna stora när det handlar om att förbättra leveranskapaciteten i ett redan befintligt nät utan större investeringar i överföringskapacitet.

Risker

Vid produktion är intagsvattnets kvalitet samt förbehandlingen av stor vikt. Höga förekomster av alger/algprodukter kan resultera i stora driftproblem vid en ineffektiv eller felaktigt dimensionerad förbehandling. Vid ändring av leveransgränser mellan olika vattenverk kan skillnaden i kemin på vattnet från respektive verk påverka biologin i ledningarna. Resultatet kan bli att avlagringar lossnar i ledningarna och resulterar i ett förorenat färgat vatten hos slutkunden. Kontroll på leveransgränserna mellan verken krävs, alternativt att blandning av vattnet sker kontrollerat ute i nätet med reservoarer.

 

Frågor och svar

Nedan har vi sammanställt ett dokument med frågor och svar kring avsaltningsverket.