Avloppsreningsverk

Avloppsvattnet från hus som är anslutna till kommunalt avlopp transporteras via en eller flera pumpstationer till en av våra avloppsreningsanläggningar. Där renas det enligt de krav myndigheterna ställer. Vi renar 1 500 000 m3 avloppsvatten varje år. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Kalmarsund eller Östersjön.

Borgholms reningsverk

I Borgholms reningsverk renas avlopp från Borgholm, Köpingsvik, Lindby och Borgehage. Vattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Galler tar bort stora föremål och partiklar. Därefter luftas vattnet och blandas med ett biologiskt slam. Bakterierna i slammet äter upp organiskt material. I Borgholms reningsverk behandlas vattnet också med slam i zoner utan syre. Det gör att bakterierna kan omvandla kväveföreningar till kvävgas. Slammet pumpas tillbaka och återanvänds. Den sista behandlingen är att vattnet tillförs fällningskemikalier. De får fosfor och lösta partiklar att klumpa ihop sig och falla till botten. Därefter lämnar det renade vattnet reningsverket.

Övriga reningsverk

De tre övriga reningsverken i kommunen fungerar ungefär på samma sätt som Borgholms reningsverk, men de är mindre. Reningsverken finns i Sandvik, Byxelkrok och Böda. Till Böda reningsverk kommer avlopp från Löttorp och Böda. Verket har hög belastning under sommaren, då avloppet från bland annat flera stora campingplatser på norra Öland pumpas dit. I Böda används det renade avloppsvattnet för bevattning av åkermark med vall för att vi ska uppfylla kravet på 80 % reduktion av kväveutsläppen från reningsverket. Det fungerar bra och lantbrukarna kan räkna med säkra vallskördar även under torra somrar.

Biologiska dammar och infiltration

Längs östra sidan av kommunen renas avloppet i biologiska dammar och infiltrationsanläggningar.

Avloppsvattnet från Halltorp, Rälla och Stora Rör pumpas till reningsverket i Färjestaden.

Övervakning

De flesta av anläggningarna övervakas av automatiska system som larmar om något blir fel. Det finns personal i beredskap dygnet runt, så att eventuella fel kan åtgärdas.

Studiebesök

Skolklasser är välkomna att boka studiebesök på reningsverket i Borgholm.

LTA

Ett LTA-system (Lätt TryckAvlopp) består av små pumpenheter, ofta per fastighet, som i de flesta fall placeras inne i fastigheten i anslutning till den bebyggelse som betjänas av systemet.

Information till fastighetsägare som behöver installera LTA-station