Vatten och avlopp

Varför är vattnet missfärgat?

Det kan beror på en vattenläcka eller kraftig tappning. Under sommarmånaderna, och framför allt kring midsommar, när många fritidsboende sätter på vattnet för säsongen kan det mangan och järn som finns i ledningarna lossna och missfärga vattnet. Vattnet är dock ofarligt att dricka.

Varför är det dåligt tryck?

Möjligtvis kan det vara en vattenläcka. Fråga dina grannar om de har samma problem. Är det lika dåligt tryck i hela huset kontakta rörmokare eller kundservice 0485-88300. Under de intensiva sommarmånaderna är det dock vanligt med dåligt tryck eftersom belastningen på ledningsnätet är så hög. Delvis av denna orsak är det bevattningsförbud på hela Öland den 31 maj – 31 augusti.

Kommer avgifterna att höjas varje år?

VA-verksamheten är helt taxefinansierad, d.v.s. inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna och den generella kostnadsutvecklingen gör att intäkterna måste justeras för att täcka dessa. Detta gäller även i framtiden.

Vattenmätaren läcker - vad ska jag göra!

Om det är akut gör du säkrast i att stänga av kranen före mätaren och kontakta kundservice  på 0485-88300.

Vad menas med verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Vem fattar beslut om verksamhetsområde och går ett sådant beslut att överklaga?

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder förutsättningarna för bildande av verksamhetsområde. Grundläggande är Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV), som i § 6 säger att:

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. En fastighetsägare kan överklaga beslutet enligt kommunallagens 10 kap om laglighetsprövning. Alla som äger fastighet, även om man inte är skriven i Borgholm, har rätt att överklaga.

VA-ärenden kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-systemet?

Bor du inom ett verksamhetsområde har du rätt till den eller de VA-tjänster som är antagna för området. Inom ett verksamhetsområde har huvudmannen (Borgholm Energi) rättighet att ansluta fastigheter till den eller de VA-tjänster som är antagna för området.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområde så har huvudmannen ingen skyldighet att ansluta fastigheten. Fastighetsägaren kan komma in med en ansökan att få ansluta som avtalskund utanför verksamhetsområde. För att avgöra om din fastighet kan anslutas till kommunalt VA krävs en utredning, vilket görs när en ansökan om anslutning har inkommit.

För stora uttag av grundvatten samt bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar grund- och ytvatten.
Enligt ett EU-direktiv för vatten ska vattenkvaliteten i våra kustvatten förbättras. Kommunalt vatten och avlopp leder till minskad belastning och innebär att vi får bättre badvatten, mindre algblomning och bättre siktdjup.

Jag har bra vatten, går det att fortsätta använda det?

Det är möjligt att enbart ansluta sig till spillvattenservicen (grå- och svartvatten) och fortsätta använda sin egen vattenbrunn om vattnet därifrån är tjänligt utan anmärkningar utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter,SLVFS 2001:30, bilaga 2.

Detta utreds via ett vattenprov som bedöms av ett ackrediterat laboratorium.

Vad får jag hälla i avloppet?

Det som hör hemma i avloppet är i stort sett vattnet efter toalettbesök (bara kiss, bajs och toalettpapper), disk, dusch/bad och tvätt. Fettet ska torkas ur stekpannan innan disk. Ditt fasta avfall ska du lägga i sopkärlet. Rester av kemikalier ska lämnas vid Kalleguta eller Böda återvinningscentral. Medicinrester ska du lämna på Apoteket.

Fasta föremål och starka kemikalier orsakar problem i avloppsreningsverken. Vissa ämnen går överhuvudtaget inte att få bort ur avloppsvattnet, utan de följer med ut till Östersjön. Därför är det viktigt att du tänker på hur du använder avloppet. Vi som tar hand om det hoppas att hushållen ska bli lika duktiga som industrin på att använda avloppet rätt

Källaröversvämning – vad ska jag göra?

Ett gott råd för att undvika översvämning i källaren är att hålla avloppet i bra skick. Om det blir akut källaröversvämning kan du kontakta räddningstjänsten eller något privat företag för att pumpa bort vattnet. Om översvämningen beror på brister i Borgholm Energis avloppsledningar ersätter vi uppkomna kostnader via försäkringsbolagen.

Hur avkalkar jag miljöanpassat?

Citronsyra och vinsyra går bra att använda som avkalkningsmedel, eftersom syra löser upp kalk. Använd citronsyra eller vinsyra löst i vatten till exempelvis kastruller och rostfria skålar. Även utspädd hushållsättika eller ättiksprit kan användas för avkalkning av till exempel kaffebryggare.

Biltvätt – vad ska jag tänka på?

När du tvättar för hand, tvätta då i första hand på bensinstationens självtvätt, i andra hand på platser där marken kan ta upp tvättvattnet, till exempel på gräsmatta eller grusgång. Undvik att stå på gatan eller asfalterade garageuppfarter där tvättvattnet rinner ner i dagvattensystemet och vidare direkt ut i Kalmarsund/Östersjön. Använd miljöanpassade bilvårdsmedel och låt dem verka minst 5-10 minuter. Motortvätt ska göras på verkstad eller bensinstation.

Avloppsstopp – vad ska jag göra?

Prova med hett vatten, sugkopp och rensband om du har stopp i avloppet. Undvik starka kemiska propplösare. Om proppen inte går att lösa upp kanske avloppet behöver renspolas -kontakta din rörfirma. Om det verkar vara stopp i de kommunala ledningarna utanför din tomt ska du kontakta Borgholm Energis kundservice, tfn 0485-883 00. Vid akut problem med kommunala ledningar ring 0485-883 00 (dagtid) eller 0485-101 02 (kvällar, helger).

VA-taxan

Varför betalar man för kommunalt VA?

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter och ska vara så rättvist fördelade som möjligt efter den nytta som din fastighet anses ha av vattentjänsten. Dessutom gäller självkostnadsprincipen. Den innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.

Måste jag ansluta mig, jag är ju bara där på sommaren?

Ja, inom ett verksamhetsområde måste alla fastigheter anslutas, om utredningar visar att behov av allmänt VA föreligger. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugeägare eller obebyggda fastigheter.

Hur är anläggningsavgiften uppbyggd?

Anläggningsavgiften är uppbyggd av olika delar; servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

  • Servisavgiften syftar till att täcka medelkostnaden för en servisledning av normal längd och dimension. Servisledningen är den ledning som går från vår huvudledning i gatan fram till den punkt vid tomtgränsen där du kan koppla in ledningarna som finns på din fastighet.
  • Förbindelsepunktsavgiften ska täcka kostnaden för anslutningen vid tomtgränsen.
  • Tomtyteavgiften speglar att utbyggnadskostnaden normalt sett stiger med ökande tomtstorlek. Avgiften är rörlig och storleken beror på hur stor fastighet du har upp till 1500 m2. Därefter är avgiften fast. Uppgifter om tomtytans storlek hämtar vi från fastighetsregistret.
  • Lägenhetsavgift betalas av varje bostad på fastigheten. Lägenhetsavgiften gäller alla typer av bostäder och är ett mått på den nytta fastigheten har av att få tillgång till vatten och avlopp. Har du en bostad på tomten betalar du en lägenhetsavgift. För ett hyreshus med 8 lägenheter ska 8 lägenhetsavgifter betalas. För andra typer av fastigheter som t.ex. kontor och butiker beror antalet lägenheter på storleken på lokalen.

När och varför betalar jag anläggningsavgiften?

Anläggningsavgift betalar du som ansluter din fastighet till någon av våra vattentjänster för första gången. Enligt lag inträder avgiftsskyldigheten när VA-huvudmannen upprättat och meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge. Avgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna för att ansluta nya fastigheter till det allmänna VA-nätet. Den ska täcka din del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och för själva utbyggnaden fram till tomtgränsen.

Anläggningsavgiften måste motsvara de förväntningar som samhället och kommunen har vad gäller utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Storleken på anläggningsavgiften ses därför över regelbundet för att anpassas till samhällsplaneringen och kostnadsutvecklingen i övrigt.

Hur mycket ska jag betala?

Kostnaden för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen varierar och beror på vilka och hur många av våra vattentjänster som du ansluter dig till och också när du ansluter dig. Kostnaden beror också på hur stor tomt du har och hur många lägenheter som finns på fastigheten. Det innebär att storleken på avgiften varierar mellan olika fastigheter.

På sidan om taxor och avgifter kan du få en uppfattning om hur stor den preliminära anläggningsavgiften är för just din fastighet.

Varför är det så dyrt? Jag betalar inte alls lika mycket i min fasta bostad som i mitt fritidshus.

Samtliga fritidsboende betalar en schablonavgift  på 80 kubikmeter per år. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan. Taxan ska finansiera underhåll och drift av ledningar, vatten- och reningsverk året om, samt garantera en så bra funktion som möjligt under de intensiva sommarmånaderna.

Vem betalar?

Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär var och en ansvarar för hela betalningen. Borgholm Energi skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.

Vem betalar vid arrendering?

Om du arrenderar en fastighet likställs du med en fastighetsägare. Den som använder bostaden anses ha störst nytta av inkopplingen till det allmänna VA-nätet. Det innebär att om du arrenderar en fastighet är det du som betalar anläggningsavgiften. Samma sak gäller för dig som har en tomträtt.

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften?

Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan en delbetalning av anläggningsavgiften göras under 10 år.

Om taxan höjs, vad grundas höjningen på? Kan jag betala min anslutningsavgift i förtid?

Anläggningsavgiften är densamma oavsett hur mycket man vistas i sin bostad. Denna avgift ska täcka kostnaderna för att ansluta nya fastigheter till det allmänna VA-nätet. Den ska täcka din del av kostnaderna för utbyggnad av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och för själva utbyggnaden fram till din tomtgräns.

Anläggningsavgiften måste motsvara de förväntningar som samhället och kommunen har vad gäller utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Storleken på anläggningsavgiften ses därför över regelbundet för att anpassas till samhällsplaneringen och kostnadsutvecklingen i övrigt. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxenivåer.

Avgiftens storlek bestäms av VA-taxan det år Borgholm Energi skriftligen förmedlar fastighetens förbindelsepunkt. Avgiften får inte faktureras innan förbindelsepunkten är förmedlad, varför anslutningsavgiften inte kan betalas i förskott. Borgholm Energi utreder kontinuerligt taxans nivå i förhållande till kostnaderna för VA-utbyggnad.

Hur bestäms brukningsavgiften?

Brukningsavgiften är en löpande avgift som ska täcka kostnaderna för bland annat drift, underhåll och investeringar. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften ska täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering. Alla kunder betalar den fasta avgiften. Det gäller oavsett om du är permanentboende, sommarstugeägare eller äger en fastighet som är obebyggd.

Den rörliga avgiften täcker de kostnader som uppkommer för att producera och distribuera dricksvatten och för att rena avloppsvatten. För permanentboende baseras den rörliga avgiften på faktisk förbrukning. För fritidsboende faktureras en schablonavgift.