Vattenmätare

Alla som är folkbokförda i Borgholms kommun och anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen. Vattenmätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder.  Är du fritidsboende ska du endast ha en passbit där vattenmätaren normalt sitter, efter att det beslutades i kommunstyrelsen att alla fritidshus ska ligga under en såkallad schablonavgift och vattnet inte ska mätas.

Det är Borgholm Energi som äger vattenmätaren och vi ska kunna byta mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Därför är det viktigt att vattenmätaren är rätt placerad i ditt hus. Vattenmätaren ska sitta på en plats där den inte utsätts för yttre påverkan. Det viktigaste när det gäller placering är att den sitter på en frostfri plats. Om mätaren placeras så att den skadas, t.ex. fryser sönder får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare som tillhandahålls av Borgholm Energi AB. Det måste också finnas ett fritt utrymme runt mätaren för att vi lätt ska kunna komma åt mätaren för avläsning, byte eller service (se bild nedan). Vattenmätaren får ej placeras bakom tung utrustning. Golvet som finns vid mätplatsen bör tåla spill från vatten och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Fungerande avstängningsventiler ska finnas både före och efter vattenmätaren. Vattenmätaren får bara placeras i en mätarbrunn om brunnen är godkänd av huvudman.

Namnlöst-1

Läs av din vattenmätare årligen

Mätarställningen är underlag för din vattenräkning och därför är det viktigt att du meddelar aktuell mätarställning till oss minst en gång per år. Du kan enkelt göra detta via mina sidor.

Användarguide vattenläsare

Vattenläsaren kan enkelt avläsas via de stora tydliga siffrorna i displayen. De fem stora sifforna visar kubikmeter, de tre sista sifforna är decimaler och visar liter.

Flödesindikatorpilarna i displayens vänstra kant visar att vatten flödar genom mätaren. Om det inte är något flöde visas inga pilar.

Några av infokoderna i displayens vänstra kant indikerar extra ordinär vattenförbrukning. En aktiv infokod i form av nedanstående ord blinkar.

Blinkande infokod

Betydelse

LEAK Vattnet har ej stått stilla en timme under senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckande rörledning eller t.ex. toalett.
BURST Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet.
DRY Mätaren är ej vattenfylld. I detta fall kommer ingenting att mätas.
REVERSE Vatten flödar genom mätaren i fel riktning.
TAMPER Försök till bedrägeri/åverkan på mätare. Mätare är ej godkänd för debitering.

Infokoderna LEAK, BURST, DRY och REVERSE försvinner när händelsen som aktiverat koden ej längre existerar.
LEAK försvinner när vattnet stått still i en timme.
BURST försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå.
REVERSE försvinner när vattnet flödar i rätt riktning.
DRY försvinner när mätaren mäter vatten och ej längre är tom.
TAMPER kvarstår i displayen om försök att t.ex. öppna mätaren gjorts.