Bestämmelser, ABVA

ABVA

VA-verksamheten styrs till stor del av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. I lagen ges kommunerna möjligheten att upprätta lokala bestämmelser kring användandet av VA-anläggningen. Det görs i de allmänna bestämmelserna, ABVA.

I de allmänna bestämmelserna om kommunalt vatten och avlopp regleras bland annat:

  • Fastighetsägarens ansvar och Borgholm Energis ansvar.
  • Frågor kring förbindelsepunkt och inkoppling.
  • Vattenmätare och mätning av vattenförbrukning.
  • Vad avloppsvattnet får innehålla.

Aktuell ABVA gäller från 1 januari 2012. Som vatten- och avloppskund är du skyldig att hålla dig uppdaterad och följa gällande bestämmelser. De två viktigaste förändringarna i den aktuella ABVA är:

  • Det är förbjudet att ha en sammankoppling mellan egen dricksvattenbrunn och kommunal dricksvattenledning, oavsett om det finns avstängningsventiler. Om sammankoppling finns kan vattnet komma att stängas av.
  • Alla fastighetsägare ska installera återströmningsskydd på inkommande dricksvattenledning senast 2014-12-31.*

*Kommunfullmäktige har 2014-11-24 beslutat att förlänga tidsfristen till 2017-12-31.
*Kommunfullmäktige har 2017-04-18 beslutat att förlänga tidsfristen till 2019-12-31.

ABVA har delats upp i två delar. Den ena, ABVA, innehåller bestämmelser. Den andra, Råd och anvisningar, innehåller mer detaljerade anvisningar till hur bestämmelserna i ABVA ska tillämpas.

ABVA och Råd och anvisningar kan hämtas som filer nedan. De finns också som tryckta broschyrer som du kan beställa hos oss.