Oförmedlade förbindelsepunkter

Borgholms kommun har i förhållande till sin folkmängd en av de allra största anläggningarna för vatten och avlopp (VA) i Sverige. Det är ett resultat av historiskt viktiga och strategiska politiska beslut baserade på vetskapen om vattnets betydelse för samhällsutveckling. Beslut som ger oss alla en fantastisk möjlighet till att leva och verka här. För oss på Borgholm Energi ger det förutsättningar att fortsätta utveckla livskvaliteten för våra kunder och kommunens invånare genom tillgång till kommunalt dricksvatten som uppfyller krav på miljö- och hälsoskydd, dygnet runt, året runt.

Borgholm Energi genomför nu, som en del i att följa de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna om VA-utbyggnad och att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet, en för hela Borgholms kommun övergripande uppdatering av vårt kundsystem för VA-anslutningar.

Projektet löper över flera år där vi systematiskt och områdesvis kommer att utreda fastigheter som ligger inom beslutade verksamhetsområden för VA. Resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för kommande VA-utbyggnad och förmedling av tidigare oförmedlade förbindelsepunkter.

Hur många fastigheter är berörda?

Vi uppskattar det i dagsläget till ca 500 fastigheter som berörs.

Vilka är områdena, och när utreds respektive område?

2019: Område 4 & 5

2020: Område 6, 7 & 8

2021: Område 9 & 10 (Preliminärt)

2022: Område 1 & 2 (Preliminärt)

2023: Område 3 & 11 (Preliminärt)

null

Varför gör ni det här?

VA-Sverige, inklusive Borgholms kommun, står inom de kommande åren inför kraftiga investeringsbehov för att möta det ökande behov av renovering och utbyggnad av de kommunala VA-anläggningarna. Behov som över tid har resulterat i ett tydligare fokus på VA-ekonomi, finansiering av investeringar samt hur riktlinjer kring anslutning och betalningsskyldighet utformats och följts.

Borgholm Energi ska arbeta utifrån de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsområden och riktlinjer om att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet.

Utbyggnaden av VA-nätet och upprättande av verksamhetsområden har inte alltid gått hand i hand. Tolkningen av betalningsskyldigheten har även förändrats över tid. En del fastigheter med utbyggt VA-nät och etablerade förbindelsepunkter har senare införlivats i verksamhetsområde, då betalningsskyldighet egentligen uppstår. För andra fastigheter inom verksamhetsområde med utbyggt VA-nät och etablerade förbindelsepunkter har tidigare en förmedling inte ansetts nödvändig.

Nu – utifrån ett nationellt ökat fokus på investeringsfinansiering, med skärpta tolkningar och riktlinjer kring betalningsskyldighet av anläggningsavgifter och utifrån kommunfullmäktiges beslut om rättvis kostnadsfördelning – genomför Borgholm Energi en för hela Borgholms kommun övergripande översyn och anpassning av VA-anslutningar inom verksamhetsområde.

Varför har ingen information funnits om detta innan?

Projektet inleddes för drygt ett år sedan med att undersöka, inventera och planera processen. Nu har vi kommit till nästa fas då det är dags att informera berörda fastighetsägare och att starta själva utredningsarbetet.

Hur går utredningen till?

Projektet löper över flera år där vi systematiskt och områdesvis kommer att utreda fastigheter som ligger inom beslutade verksamhetsområden för VA. Detta för att bekräfta att en förbindelsepunkt faktiskt finns, var den finns och för att därefter kunna genomföra en korrekt förmedling och därmed erbjuda fastighetsägaren möjlighet till kommunala vattentjänster.

Utredningen kommer bland annat innebära att vår personal på plats vid tomtgräns undersöker och mäter in en eventuell förbindelsepunkt.

Hur informeras berörda fastighetsägare?

Ett första utskick sker till de fastigheter som är aktuella för utredning inom det kommande kalenderåret. Ifall utredningen bekräftar att en förbindelsepunkt sedan tidigare är etablerad så kommer en förmedling preliminärt att ske under antingen mars, september och november (maj eller november för 2019).

Fastighetsägaren kommer cirka två månader innan dess få ett besked om vad utredningen har resulterat i, tillsammans med ytterligare information kring vad en förmedling innebär, vilka rättigheter och alternativ man har. Fastighetsägaren kommer även att bli inbjuden till ett informationsmöte cirka en månad innan förmedlandet.

I samband med förmedlandet faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Ifall utredningen visar att det inte finns en sedan tidigare etablerad förbindelsepunkt för fastigheten kommer den då istället, eftersom den är belägen inom verksamhetsområde och är planlagd eller bebyggd, att läggas in i Borgholm Energis övergripande plan för VA-utbyggnad. När och hur anslutning till kommunalt VA kommer att ske meddelas då i ett senare skede.

Hur gamla förbindelsepunkter kan det gälla?

Från 70-talet och framåt.

Förbindelsepunkter från 70-talet – fungerar dessa verkligen ännu?

Med största sannolikhet gör de det. Men i samband med anslutning kommer en inspektion av förbindelsepunkten ske för att säkra funktionaliteten.

Borde inte kostnaden vara enligt taxan då förbindelsepunkten etablerades?

Avgiftsskyldighet uppstår enligt Lag om Allmänna Vattentjänster (LAV) vid tidpunkten för förmedlandet. Vid den tidpunkten gällande Taxa gäller.

Varför måste jag betala anläggningsavgift för min obebyggda tomt – jag har ju inte ens ett bygglov?

Om fastigheten är belägen inom verksamhetsområde och detaljplanelagt område är den att betrakta som avsedd att bebyggas, varvid betalningsskyldighet enligt LAV uppstår.

Det är inget avtal jag tecknat – har ni verkligen lov att skicka en faktura utan mitt godkännande?

Ja. Inom verksamhetsområde råder enligt LAV avgiftsskyldighet varför separata avtal inte behöver tecknas.

Måste jag betala för anslutning till kommunalt vatten om jag har en egen brunn som fungerar?

Om fullgoda vattenvärden, avseende kvalitet och kvantitet, enligt gällande riktlinjer kan styrkas med godkänt vattenprov är man inte skyldig att ansluta till kommunalt vatten.

Beställning av kostnadsfritt vattenprov görs hos Borgholm Energi vilka genomför provtagning och analys hos ackrediterat laboratorium. Svaret skickas till fastighetsägaren.

Måste jag ha kommunalt avlopp, jag har ju en egen trekammarbrunn?

Verksamhetsområde är beslutat med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det finns ingen bättre enskild avloppslösning än den kommunala, varför undantag till den kollektiva betalningsskyldigheten inte är möjligt. Fastighetsägaren har dock rätt att använda den enskilda lösningen så länge tillståndet gäller, med den kollektiva betalningsskyldigheten kvarstår.

Min trekammarbrunn är bara några år gammal – måste jag ändå betala anslutningsavgiften?

Ja, betalningsskyldigheten kvarstår. Men om den tekniska lösningen är mindre än tio år gammal kan du få viss ersättning för onyttigförklarandet av anläggningen.

Kontakta oss för information hur du ansöker om ersättning.

Om jag inte har råd med att betala anläggningsavgiften, vad gör jag då?

Kontakta din bank för finansieringsalternativ. Betald anläggningsavgift för kommunalt VA är en värdehöjande faktor vid värdering av fastigheten.

Borgholm Energi kan vid enstaka fall, enligt vissa enligt LAV föreskrivna förutsättningar, medge att dela upp betalning av anläggningsavgiften över tid.

Vilken betalningstid gäller för anläggningsavgiften?

För fastighetsägare till fastigheter med tidigare oförmedlad förbindelsepunkt kommer kostnaden för anläggningsavgiften troligtvis oväntat. Därför försöker vi informera i så god tid som möjligt om vad som kommer att hända, vilka alternativ som finns för att ge fastighetsägaren möjlighet att planera.

För fastigheter inom projektet med tidigare oförmedlade förbindelsepunkter gäller även en utökad betalningstid om 90 dagar från förmedling/fakturering.

Jag har inte råd att betala anläggningsavgiften och måste sälja fastigheten. Kan ni göra om fakturan till köparen istället?

Nej. Enligt LAV är den som är fastighetsägare vid fakturans förfallodatum avgiftsskyldig.

Vilka är mina alternativ som fastighetsägare?

  1. Betala anläggningsavgiften vilket innebär att fastigheten för all framtid har tillgång till kommunala VA-tjänster.
  2. Om fastigheten har tillgång till eget vatten och om fullgoda vattenvärden, avseende kvalitet och kvantitet, enligt gällande riktlinjer kan styrkas med godkänt vattenprov är man inte skyldig att ansluta till kommunalt vatten.
  3. Genomföra en förrättning (sammanslagning) av fastigheten med en angränsande fastighet. Ansökan om detta görs hos Lantmäteriet.

Vi som betalat anläggningsavgifter och brukningsavgifter i alla år, får vi tillbaka pengar nu när alla fastigheter med tidigare oförmedlade förbindelsepunkter ansluts?

Anläggningsavgifterna påverkas inte av att fler nu ansluts.

Endast anslutna fastigheter är enligt det kollektiva betalningsansvaret avgiftsskyldiga för brukningsavgifter. Med fler fastigheter anslutna till den kommunala va-anläggningen kommer dock kommande drift & underhållskostnader, vilka finansieras via brukningsavgifter, att fördelas på flera kunder.