Vilka taxor och avgifter gäller?

vatten avgifter

VA-verksamheten finansieras genom uttag från kunderna i kommunerna. Kommunfullmäktige i Borgholm fastställer VA-taxan för invånarna i Borgholms kommun efter förslag från Borgholm Energi AB. VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångskostnad. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad.

Brukningsavgifterna beror på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för att rena drickvattnet och spillvattnet. De ska också täcka administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Schablongavgifter gäller för dig som är fritidsboende. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige. I taxan ingår 80 m³ vatten. Det är egentligen inte antalet kubikmeter du betalar för, utan tillgängligheten. Även om din förbrukning är lägre än 80 m³ betalar du för att vattennätet ska fungerar året runt och även för att det ska klara de intensiva sommarmånaderna. De ska också täcka för administration, planering och kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. Både investeringar och drift påverkas i sin tur av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Anläggningsavgifter

Exempel avseende bostadsfastighet med 1 500 m² eller större tomt:

Vatten 86 956 kr
Spillvatten 119 397 kr
Vatten och spillvatten 176 263 kr
Vatten, spillvatten och dagvatten 216 910 kr

Anläggningsavgifter i övrigt framgår av VA-taxan.

Brukningsavgifter för bostadsfastigheter 2020

Bostadsfastigheter med mätare

Fast avgift inkl. 1 bostadsenhet, kr/år Rörlig avgift, kr/m3 Extra bostadsenhet, kr/år
Vatten 2 565,25 15,19 744,00
Vatten och spillvatten 4 789,50 27,61 1 379,50
Vatten och spillvatten samt dagvatten gata 4 952,25 27,61 1 426,00
Vatten och spillvatten samt dagvatten gata och fastighet 5 425,00 27,61 1 550,00

Bostadsfastigheter utan mätare (fritidsfastigheter)

Fast avgift inkl. 1 bostadsenhet,
kr/år
Förbrukningsavgift (schablon),
kr/år
Extra bostadsenhet,
kr/år
Vatten 2 565,25 1 215,00 744,00
Vatten och spillvatten 4 789,50 2 209,00 1 379,50
Vatten och spillvatten samt dagvatten gata 4 952,25 2 209,00 1 426,00
Vatten och spillvatten samt dagvatten gata och fastighet 5 425,00 2 209,00 1 550,00

 

Övriga Avgifter

Om vi  har gjort åtgärd på fastighetsägarens begäran eller på grund av att fastighetsägaren inte uppfyllt sin skyldighet, om vattentillförseln har stängts av eller reducerats eller om vi har gjort annan åtgärd, debiteras följande avgifter:

  • Nedtagning och uppsättning av vattenmätare 1000 kr.
  • Avstängning och påsläpp av vattentillförsel 1000 kr.
  • Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 600 kr.
  • Länsning av vattenmätarbrunn 1000 kr.
  • Förgävesbesök vid avtalad tid 500 kr.
  • Undersökning av vattenmätare 1000 kr.
  • Sönderfrusen vattenmätare, nedtagning och uppsättning av ny vattenmätare
    qn 2,5 – 2 000 kr

För övriga tjänster som vi utför där den allmänna anläggningen används träffas överenskommelse enligt särskilt avtal.

Här hittar du hela VA-taxan 2020.

Vilka lagar och regler styr vatten och avlopp?

ABVA står för ”Allmänna bestämmelser för brukande av Borgholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, och är en skrift som reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Borgholm Energi AB till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet. ABVA har sin grund i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.