Ansökan om ny tillståndsprövning Hornsjön och Löttorp vattentäkt

2018-06-25 Samråd inför ny tillståndsprövning Hornsjön och Löttorp vattentäkt

Borgholm Energi planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för fortsatt reglering av Hornsjön och vattenuttag i grundvattentäkten i Löttorp. Samråd med särskilt berörda är ett led i tillståndsprocessen.

Bakgrund
På uppdrag av Borgholm Energi AB utreder Structor Miljö Öst AB möjligheterna för reglering och uttag av vatten ur sjön Hornsjön för infiltration vid grundvattentäkten i Löttorp. Sedan 2010-04-06 regleras verksamheten för vattenuttag i Hornsjön av dom enligt mål nr M 564-06, Växjö tingsrätt, Mark-och miljödomstolen. Borgholm har bestämt sig för att inte utnyttja tillståndet till fullo med att konstruera utloppet i sjön i enlighet med tillståndet. Med anledning härav riskerar tillståndet att förfalla i sin helhet i enlighet med bestämmelserna kring vattenverksamhet i miljöbalken. För att Borgholm Energi inte ska mista sin rätt att ta vatten ur Hornsjön och att driva en grundvattentäkt med infiltration i Löttorp kommer en ny ansökan om tillstånd till reglering och vattenuttag ur Hornsjön samt vattenuttag i Löttorp att genomföras. I samband med att ansökan av annan konstruktion för reglering av vattennivå än den tidigare tänkta överfallsdammen, lämnas även förslag på anläggandet av en fiskvandringsväg för att underlätta fiskvandring från havet genom Hornsbäcken till Hornsjön.