VA utbyggnad Stenninge 2019

Borgholm Energi AB VA kommer under 2019 att bygga ut och sanera vatten och avloppsledningar i Stenninge. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur Stenninge. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder. Vi arbetar ständigt med att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet

2019-12-20

Grävning för nytt ledningsnät är färdigt och nu fortsätter arbetet med att koppla in fastigheter på det nya ledningsnätet.

2019-04-26

Arbetet fortsätter norr om Stenningevägen.

2019-02-11

Vi arbetar nu vid en trycksatt vattenledning och det medför vissa risker för störningar i vattenleveransen. Om det skulle uppstå leveransavbrott så finns det en vattentank i Stenninge där det går att hämta dricksvatten.

2019-02-08

Arbetet är igång och påbörjas i den södra änden av Stenninge.