VA utbyggnad södra Kolstad 2017-2018

Borgholm Energi AB VA kommer under hösten och vintern 2017 att bygga ut VA till den södra delen av Kolstad. Arbetena kommer att sträcka sig in i 2018. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur Kolstad. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken och vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Det kommer att vara tunga grävmaskiner och transporter i arbete under veckorna. Djupa schakt och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

2018-06-18

Huvuddelen av entreprenaden är nu färdigställd. Vi har en mindre del som kommer att utföras efter sommaren. Vi väntar på asfaltering av vägarna för att låta dem sätta sig ordentligt. Vägarna är återställda efter samråd med Kolstad vägsamfällighet.

2017-11-17

Arbete fortskrider och en ny väg är anlagd mellan Kolstad smedgata och Kolstad kyrkgata, som en genomfarts väg. I vecka 47 påbörjas schaktarbeten vilket gör att framkomligheten är begränsad på Kolstadgatan. Omledning av trafiken kommer att ske via den nyanlagda vägen. Följ anvisningspilar för vägvisning i området.

2017-11-01

Arbetet med alternativa vägar har påbörjats.

2017-10-20

Planerad schaktstart är under v44