Utbyggnad av avlopp i Djupvik-Lofta-Grönvik

2020-05-20

Vecka 20-21 så påverkas följande vägar av grävarbeten- Smedstigen, Ingastigen och Petter Ols Gata väster om Smedstigen. Det kan vara svårt att komma fram till din fastighet. Följ anvisade vägar och respektera avstängningar.

Kartutskrift

2020-04-17

Utbyggnad av det nya ledningsnätet pågår.

2020-01-08

Nu har vi upphandlat en entreprenör, det är NCC Sverige AB som ska utföra arbetet åt Borgholm Energi AB. Arbetet påbörjas under vecka 5.

2019-09-27

Ledningsrätten har vunnit laga kraft. Projekteringen fortsätter.

2018-11-30

Det kommer att hållas sammanträde och syn i Mål F1595-18 LR Djupvik, på plats med Mark – och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt 18-12-04

2018-05-21

Ledningsrätten är överklagad, tyvärr kan inte projektet startas förrän vi har ledningsrätten klar.

2018-01-15

Vi har haft sammanträde med Lantmäteriet om ledningsrätt för den fortsatta utbyggnaden av VA i Djupvik, Grönvik och Emmetorp. BEAB har för avsikt att fortsätta med denna del under 2018. Entreprenad start beror på ledningsrätt, tillstånd från olika myndigheter och eventuell upphandling av entreprenaden.

2016-12-09

Alla vägar är nu farbara. Vi fortsätter med mindre återställning och efterarbete fram till årsskiftet.

2016-12-06

Denna veckan kommer Loftagatan vara avstängd bitvis på grund av besiktning och omkopplingar. Alternativ väg blir Helgevägen och vi kommer att skylta hur ni tar er fram i området.

2016-12-01

Borgholm Energi AB har haft för avsikt att fortsätta utbyggnaden av VA i Djupvik, Grönvik och Emmetorp med start i jan 2017, men detta projekt (etapp 4) har efter investeringsbudget beslut blivit skjutet till nästa års budgetplanering.

Borgholm Energi AB har med den rådande vattensituationen haft ett stort antal utmaningar i att säkra dricksvattenförsörjningen för våra kunder. Bland annat bygger vi ett nytt vattenverk med tillhörande ledningsnät, dessa stora investeringar gör att det inte finns finansiellt utrymme för att genomföra utbyggnaden i etapp 4 under 2017.

Borgholm Energis styrelsen fortsätter att arbeta med lösningar för att kunna finanisera våra stora utbyggnadsprojekt.

2016-10-26

Schaktarbetet för ledningsnätet är klar för etapp 3 E. Vi utför nu provtryckning, vattenprover, omkopplingar och återställning. Spill ledningsnätet ska filmas vecka 46 eller 47. Förmedling och fakturering kommer att ske efter detta.

Förberedelser för nästa etapp, 4 pågår för fullt.

2016-10-10

Oscars väg är tillgänglig som vanligt. Här återstår återställning efter grävarbetet. Infarten till Signes väg är helt stängd de närmaste dagarna. Signes väg nås från den tillfälliga vägen  från Loftagatan som ligger mellan Ivans markväg och Signes väg.

2016-09-26

Oscars väg är nu tillgänglig söderifrån på Loftagatan, dock pågår grävarbeten på Oscars väg fortfarande så det förekommer arbetstrafik. Under denna vecka kommer vi att påbörja arbeten på Signes väg, kommer att vara störningar på denna väg under arbetets gång.

2016-09-13

Nu gräver vi vid infarten till Oscars väg. De närmaste veckorna nås Oscars väg norrifrån via en tillfällig väg från Evavägen.

2016-09-02

Brittas väg är nu helt tillgänglig igen. Även hela Loftagatan är framkomlig förutom norra infarten till Loftagatan 48.

2016-08-26

Denna veckan har vi börjat utbyggnaden igen efter semesteruppehållet. Schakt 1 är framme vid fastigheterna på Brittas väg och tillgängligheten in här är lite begränsad över helgen. Schakt 2 befinner sig fortfarande på Loftagatan. Där har vi ca 80 meter kvar tills vi når korsningen till Evavägen.

2016-06-21

Infart till Göstas väg är stängd, infart via söder ifrån från Loftagatan. Vi planerar att denna infart kommer att vara stängd över midsommar och fram till och med V26. Loftagatan fortsätter att vara avstängd där schakten befinner sig.

Projektet kommer att ha helt semesterstängt under veckorna 28-32, avetablering under vecka 27, etablering vecka 33. Under V28-32 kommer alla vägar vara farbara.

2016-06-02

Oscars vägs infart från Loftagatan kommer att vara stängd över helgen 4-5 juni, preliminärt öppnar vi denna infart den 7-8 juni. Tillfällig väg finns via Evavägen.

2016-06-01

Vi kommer att stänga av Oscars väg under dagen, tillfällig väg finns med infart från Evavägen till Oskars väg. Preliminärt öppen till helgen

Projektet kommer att ha helt semesterstängt under veckorna 28-32, avetablering under vecka 27, etablering vecka 33.

2016-05-30

Etapp 3E är i full gång, 1 gäng är strax väster om Signes väg i grönområdet och gräver mot Göstas väg. 1 gäng gräver mot Oscars väg på Loftagatan, vi återkommer om alternativ väg innan vi stänger av Oscars infart.

2016-05-11

Nu håller vi på att avsluta etapp 3D och har påbörjat etapp 3E. Signes väg infart kommer att vara avstängd 12 och 13 maj då vi går förbi denna infart. Efter den 13 maj kommer tillfart till Signes väg ske söderifrån. Var aktsam då det kommer att vara byggtrafik på Loftagatan.

2016-04-04

Loftagatan kommer från och med 16-04-05 vara avstängd från Helgevägen fram till Signes väg. Signes väg har infart norrifrån via Loftagatan. Korsningen Loftagatan och Helgevägen kommer att vara avstängd 16-04-05 till 16-04-08, därefter är Helgevägen öppen för trafik från båda hållen. Stens väg är nu öppen med reservation för byggtrafik.

2016-04-01

Arbetslaget i Råhusberget närmar sig slutet på deras arbete där. Detta arbetslag kommer sedan att förflytta sig ner till Loftagatan för att fortsätta norrut från Helgevägen mot Signes väg vilket kommer att vara början på etapp 3E. Under denna tid kommer denna del av Loftagatan vara avstängd. Arbetslaget 2 fortsätter från Stens väg upp emot de sista fastigheterna norrut.

2016-02-24

Vi är nu klara med huvudschakten på Ivans Markväg, det kommer att fortsätta vara byggtrafik på denna väg men den är öppen för all trafik från Helgevägen. Den temporära vägen mellan Ivan Markväg och Stens väg är nu avstängd. Vi är ni mitt inne i Råshusberget med det andra arbetslaget.

2016-02-10

Nu Helgevägen öppen, detta arbetslag flyttar nu in i Råshusberget. Det kommer dock fortsätta att förekomma byggtrafik på Helgevägen. På Ivans Markväg forsätter det arbetslaget, infart antingen via den temporära vägen från Stens väg eller via Helgevägen.

2016-02-04

Vi kommer att stänga av infarten till Stens väg från Helgevägen idag. Schakt 1 befinner sig nu i korsning Helgevägen / Stens väg så även Helgevägen kommer att vara blockerad i den änden. Infart till Stens väg blir nu via Ivans Markväg via den temporära vägen. Schakt 2 befinner sig längre in på Ivans markväg så störningar i trafiken kan förekomma.

2016-02-01

Schakten längs Helgevägen gå mycket bra, vi närmar oss Stens väg öster ifrån. Schakten längs Ivan Markväg ligger bättre än planerat, vi befinner oss i första korsningen. Denna schakt kommer att efter Ivans Markväg är klar fortsätta genom skogen till Stens väg. Helgevägs gänget kommer att fortsätta in i Råhusberget efter de är klara på Helgevägen.

2016-01-11 Kundinfo angående fastighets enskilda lösning

När BEAB har förmedlat er förbindelsepunkt och ni har fysiskt gjort er inkoppling efter betalning ska ni meddela BEAB detta. Dessutom måste ni avsluta det abonnemang ni har för den enskilda spillavloppslösning (latrin, sluten tank eller slamavskiljare) ni har idag. För er med tömning av sluten tank eller slamavskiljare ska ni beställa en slut tömning. De regler som gäller för omhändertagandet av er enskilda anläggning efter inkoppling kan ni få mer information om hos samhällsbyggnadsförvaltningen på Borgholms kommun.

2016-01-11

Idag börjar vi med arbetet igen efter jul uppehållet. Vi kommer att köra med 2 arbetsgäng från och med nu. Arbetet kommer att fortsätta längs 1. Helgevägen och 2. Ivans Markväg. Kontakta Borgholm Energi om ni har några frågor om arbetet. Det kommer att vara störningar i trafiken på dessa vägar, det finns alternativa vägar i området.

2015-12-10

Schakten har nu nått korsningen Helgevägen – Ivans Markväg, denna korsning kommer att vara stängd tom 151216. Infart till Ivans Markväg blir via en temporär väg byggd från Stens väg. Helgevägen har infart från Djupviks kustväg. Efter helgen 151212-13 kommer schakten att fortsätta västerut på Helgevägen. Efter 151216 kommer Ivans Markväg kunna nås både från Kustvägen via Stens väg eller Loftagatan.

Projektet tar jullov mellan 151218-160111, då kommer alla vägar i området vara öppna

2015-12-01

Vi schaktar nu västerut på Helgevägen från korsningen Loftagatan och Helgevägen. Vi planerar att nå infarten mot Ivans Markväg runt juluppehållet. Helgevägen är nu avstängd från Ivans Markväg ner till Loftagatan. Infart till Ivans Markväg sker via västra infarten till Helgevägen. Loftagatan är nu öppen för trafik, det kommer vara byggtrafik på denna väg dock.

2015-11-20

Schakten fortsätter söderut mot korsningen Loftagatan – Alexanders gata. Loftagatan mellan Helgevägen och Alexanders gata är avstängd. Vi kommer att gräva ner pumpstationen i korsning Helgevägen och Loftagatan preliminärt under vecka 48. Under denna tid kommer denna korsning vara avstängd.

2015-10-26

Vi kommer att avsluta sprängarbetet vid korsningen Loftagatan och Helgevägen idag 151026.

Vi kommer att börja schakta från korsningen Loftagatan och Helgevägen 151026 och gå söderut. Vi har stängt av korsningen Loftagatan och Helgevägen och planerar att öppna korsningen slutet av veckan. Loftagatan är avstängd söderifrån vid schakten, ingen genomfart möjlig.

Tillfart till Helgevägen är ifrån Djupviks kustväg.

Det finns hänvisningsskyltar i området.

2015-10-22

Vi kommer att utföra sprängningar i korsningen Loftagatan och Helgevägen idag fredag 151023 och eventuellt måndagen 151026.

Arbetsområdet kommer att vara skyltat. Vänligen respektera säkerhetsavstånden. Ljudsignaler och varningar innan salvor kommer att gå ut.

2015-10-22

Schakten i Alexanders gata kommer att vara klar under 2015-10-22. Vi har nu stängt av Loftagatan, den södra infarten till denna väg, använd Evavägen, Helgevägen eller den norra infarten till området från korsningen Loftagatan – Evavägen.

Vi kommer att vara i korsningen Loftagatan – Alexanders gata fram till mitten av V44, efter det börjar vi i korsningen Loftagatan – Helgevägen. Den östra infarten till Helgevägen kommer under detta skede vara avstängd. Använd den västra infarten för tillgång till området. Loftagatan forsätter vara avstängd enligt ovan i detta skede.

Har ni stora transporter in till området, kontakta gärna VA-avdelningen på Borgholm Energi, 0485-883 00, för att förenkla vägvisning.

Den gamla vattenledning som vi sanerar är bräcklig på sina ställen, det kan förekomma avbrott i vattenleveransen. Det kan förekomma missfärgat vatten efter avbrott, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.

Vattentank kommer att finnas i korsningen Loftagatan – Alexanders gata från mitten av V41.

2015-10-05

Huvudschakten på etapp 3D börjar V41 från korsningen Alexanders gata och Lofta Mossgata, vi kommer att gå norrut på Alexanders gata. Vi räknar med att nå korsningen Loftagatan v44. 151005-151006 kommer infarten till Lofta Mossgata vara avstängd, använd den temporära vägen via Mossgärdet. Under veckorna 41-43 kommer den norra infarten till Alexanders gata att ha begränsad framkomlighet. När vi når Loftagatan kommer vi att stänga av den södra infarten till denna väg, använd Evavägen, Helgevägen eller den norra infarten till området från korsningen Loftagatan – Evavägen.

Har ni stora transporter in till området, kontakta gärna VA-avdelningen på Borgholm Energi, 0485-883 00, för att förenkla vägvisning.

Den gamla vattenledning som vi sanerar är bräcklig på sina ställen, det kan förekomma avbrott i vattenleveransen. Det kan förekomma missfärgat vatten efter avbrott, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.

Vattentank kommer att finnas i korsningen Loftagatan – Alexanders gata från mitten av V41.

2015-09-17

Huvudschakten i etapp 3C är klar. Hela etapp 3C håller på att förmedlas och fakturor kommer att skickas ut kort efter. Vi håller på med återställning och omkopplingar vatten i hela etapp 3C. Det kan förekomma en del lokala störningar i trafiken.

Etapp 3D har påbörjats, huvudschakten i Alexanders gata norr om Lofta Mossgata kommer att starta V40. Vi uppskattar att alla berörda i etapp 3D sätter ut önskad placering av förbindelsepunkt längs den planerade ledningsdragningen.

2015-08-31

Nu är Alexanders gata och Mossgärdet öppna igen. Vi har flyttat schakten till Lofta Mossgata där vi kommer att befinna oss ca 2-3 veckor. Lofta Mossgata är öppen ner till Föra kanalen. Alternativ väg är öppen via Mossgärdet. Vi kommer att fortsätta med återställning längs Alexanders gata. Vi håller på med spolning av de nya ledningarna. Detta kan medföra en risk för missfärgat vatten i området, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt.

2015-08-26

Vi håller på att schakta i korsningen Alexanders gata och Mossgärdet. Denna infart till Alexanders gata och Mossgärdet är nu avstängd för all trafik. Hänvisning finns via Lofta Mossgata. Vi planerar att öppna denna korsning i början av v36. Det har varit en driftstörning på dricksvattnet idag 2015-08-26, leveransen är nu återställd, kan förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid. Vattentank finns som förut i korsningen Alexanders gata och Mossgärdet.

2015-08-18

Vi har nu ca 2 veckors arbete med huvudledningen kvar på Alexanders väg. Efter detta kommer vi att flytta till Lofta Mossgata för att slutföra ledningsdragningen. Den alternativa vägen kommer att fortsätta att vara öppen. Vi planerar att fortsätta att förmedla förbindelse punkter från slutet av Augusti, efter betalning av fakturan kan de fastigheterna ansluta sig till det kommunala nätet. Under slutfasen kommer vi att göra vissa omkopplingar på vattennätet, detta kommer att innebära kortare störningar av vattenleveransen till de fastigheter vi kopplar om till det nya systemet. Under slutet av augusti och september kommer vi att återställa och städa upp. Vägarna kommer att beläggas med grus. I slutet av hela projektet (3A-E kommer vi tillsammans med samfälligheterna och vägverket att belägga de vägar som ska ha asfalt)

2015-07-30

Vi kommer att starta upp projektet igen Måndag 150803. Alexanders gata kommer att vara avstängd för trafik från Södra änden upp till Lofta Mossgata. På den norra delen av Alexanders gata kommer det förekomma en del tung trafik men den kommer att vara öppen för trafik. Den gamla vattenledning som vi sanerar är bräcklig på sina ställen, det kan förekomma avbrott i vattenleveransen. Vi planerar ett kortare avbrott i vattenleveransen i början av vecka 32. Det kommer att finnas en vattentank uppställd i korsningen av Alexanders gata och Mossgärdet.

2015-07-15

Vi är mitt i semester uppehållet nu. Vi kommer att etablera oss igen i Djupvik-Lofta på Alexanders gata den 3 augusti. Under augusti kommer vi att fortsätta med den sista biten på Alexanders gata och Lofta Mossgata. Kommer att sätta de sista LTA stationer som inte har satts. Innan semestern återställde vi vägarna och saltade dem för att undvika damm.  Alla Vägar är öppna under Juli

2015-06-24

Vi har börjat sätta en del av de LTA stationer som har planerats. Schakten längs Alexanders gata fortskrider. Den norra infarten Alexanders gata till Lofta Mossgata är fortsatt öppen med minimal begränsning.

2015-06-11

Vi jobbar nu söderut från korsningen Alexanders gata och Lofta Mossgata. Den norra infarten Alexanders gata till Lofta Mossgata är öppen med begränsad framkomlighet. Den temporära vägen via Mossgärdet kommer att vara öppen. Vi har nu djupt öppet schakt på Alexanders gata, vägen är stängd för all trafik (även fotgängare vid schakten)

2015-06-03

VIKTIGT! På grund av kvaliteten och läget på den gamla vatten ledningen i Alexanders gata kommer det att bli frekventa avbrott i vattenleveransen under de närmsta veckorna till boende på Alexanders gata (söder om infarten till Lofta Mossgata), Lofta Mossgata, Mossgärdet och de fastigheter längs Djupviks kustväg från Alexanders gata ner till Lundebytorpvägen. Vi gör vårt bästa för att minimera dessa avbrott och ber er att ha förståelse.

2015-06-01

Vi håller på att slutföra schaktarbetet på första delen av Lofta Mossgata mot Alexanders gata.

Alexanders gata kommer att vara avstängd mellan infarten till Lofta Mossgata och ner till 90 graders-svängen vid södra infarten från i eftermiddag. Vi kommer att schakta söderut under de närmsta veckorna. Alternativ väg finns mellan Lofta Mossgata och Mossgärdet.

VIKTIGT! Planerad vattenavstängning tisdag 2015-06-02 klockan 09:30-11:30. Gäller området från Helgevägen ner till Lundebytorpvägen. SMS eller telemeddelande går ut idag. Om ni inte får något meddelande gå in påhttps://secure.umscom.se/cdm för att uppdatera dina uppgifter.

2015-05-22

Lundebytorpvägen är nu fräst och belagd med grovt material, vi kommer att sprida ett mindre slitlager i början av v22, efter det kommer vägen att saltas. Axels och Hilmers gata är öppna. Finåterställning kommer att pågå.

Vi schaktar nu i Lofta Mossgata, temporär väg finns från Mossgärdet. Preliminärt kommer Alexanders gata vara avstängd från v 23-24 då vi kommer att schakta från infarten Lofta Mossgata mot södra infarten Alexanders gata.

15-05-07

Axels gata kommer att vara öppen från och med fredag 150508.

Lundebytorpvägen är öppen för trafik, vi kommer att ha begränsad trafik preliminärt under v21 då vi fräser och lägger nytt underlag till vägen. Vi kommer även att salta vägen för att undvika damning i anslutning till detta.

Vi schaktar nu norrut mot södra infarten Alexanders gata / Mossgärdet. Denna infart kommer att vara helt avstängd från fredag 150508 till och med v20. Under denna tid kan man komma in till Mossgärdet norrifrån via Alexanders gata. Vi jobbar med att bygga en temporär väg mellan Mossgärdet och Lofta Mossgata, denna blir tillfartsväg för boende på Mossgärdet när schakten är i den södra svängen på Alexanders gata. Den blir också infart till Lofta Mossgata när vi börjar schakta på Lofta Mossgata.

2015-04-23

Hilmers gata är nu öppen för allmän trafik.

Vi har nu börjat schakta i slutet på Axels gata och kommer att fortsätta ut mot Lundebytorpvägen. På Axels gata gäller mycket begränsad framkomlighet, under de närmsta dagarna kommer det vara tillfällen då den är helt stängd.

Efter Axels gata är klar kommer vi att fortsätta norrut längs Djupviks Kustväg och svänga in på Alexanders gata. Under en begränsad tid kan det vara avstängt för trafik in till Mossgärdet. Där Alexanders gata svänger norrut stannar vi för att flytta till Lofta Mossgata, vi jobbar på att få fram en alternativ väg in till Lofta Mossgata.

Innan vi lämnar Lundebytorpvägen kommer vi att salta vägen (- och Kustvägen från Loftagatan till Eva vägen) för att undvika vägdamm.

2015-04-16

Vi återställer nu Lundebytorpvägen till farbart skick. Vi planerar att öppna denna väg helt under fredagen 17 april. Det kommer fortfarande vara en del byggtrafik längs Lundebytorpvägen från och till Hilmers / Axels gata.

Från måndag 20 april kommer Hilmers gata vara avstängd för all trafik under ca 3-4 dagar. Om det finns möjlighet kommer vi att öppna den temporärt under denna tid.

Har ni stora transporter in till området, kontakta gärna VA-avdelningen på Borgholm Energi, 0485-883 00, för att förenkla vägvisning.

Vi jobbar kontinuerligt med en grov återställning av vägar och infarter, har ni några synpunkter kontakta kundtjänst på 0485-88300.

2015-04-08

Vi håller på med schakt runt korsningen Lundebytorpvägen och Oxelvägen. Under morgondagen kommer vi att göra vissa omkopplingar av vattenledningsnätet, detta kan innebära kortare avbrott i vattenleveransen under Torsdagen den 9 April. Vi planerar att återställa full leverans under Torsdagen. Det kan förekomma missfärgat vatten efter arbetet, spola tills dessa försvinner.

2015-04-02

Information om projektet gällande perioden innan, under och veckan efter Påsk.

Lundebytorpvägen kommer att vara öppen för genomfart med begränsad framkomlighet förbi schakten som är vid Oxelvägens infart under Påskhelgen. Under vecka 15 kommer vägen att vara avstängd under korta perioder vid Oxelvägens infart. Då gäller infart från Djupviks kustväg alternativt från väg 136.

Oxelvägen kommer att vara öppen under Påskhelgen. Tisdag – Onsdag vecka 15 planerar vi att schakta förbi Oxelvägen. Infarten kommer då att vara avstängd under vissa perioder. Ni kan få mer information från Borgholm Energis kundtjänst 0485-88300.

Hilmers gata kommer att vara öppen under Påskhelgen. Under slutet av vecka 15 kommer vi att fortsätta schakten med begränsad framkomlighet för allmänheten.

Vägarna i området är grovåterställda, visa hänsyn och var försiktiga när ni transporterar er i området.

2015-03-26

Hilmers gata kommer att vara avstängd för allmän trafik under delar av vecka 14. För transporter eller tömningar kan vi öppna en kortare stund, kontakt kundtjänst på 0485-88300 för mer info. Helgen 300328-300329 kommer vi att ha Hilmers gata öppen med begränsad framkomlighet – observera att vägen är grovåterställd, var försiktiga.

Schakten längs Lundebytorpvägen är nu framme vid Veronikevägen. Det råder begränsad framkomlighet till Veronikevägen, följ personalens hänvisningar om hinder finns. Från och med 150327 har Veronikevägen infart via Djupviks Kustväg. Enrisvägen har nu infart via Djupviks Kustväg.

Har ni stora transporter in till området, kontakta gärna VA-avdelningen på Borgholm Energi, 0485-883 00, för att förenkla vägvisning.

Vi jobbar kontinuerligt med en grov återställning av vägar och infarter, har ni några synpunkter kontakta kundtjänst på 0485-88300.

2015-03-18

Schakten längs Lundebytorpvägen är framme vid Enrisvägen i slutet av V12 – begränsad framkomlighet under denna tid. Vi planerar att passera Enrisvägen under måndagen 150323 – vägen kommer då att vara helt avstängd under halva måndagen. Från 150324 kommer boende att ha tillgång till Enrisvägen från Djupviks Kustväg. Hilmers gata kommer att vara avstängd under delar av V13. Vi jobbar kontinuerligt med en grov återställning av vägar och infarter, har ni några synpunkter kontakta kundtjänst på 0485-88300.

 2015-03-02

Axels väg är nu tillgänglig från Djupviks Kustväg. På Hilmers gata har vi nu ett arbetslag som gräver från slutet ut mot Lundebytorpvägen. Begränsad framkomlighet V10-12. Det andra arbetslaget gräver nu österut från Hilmers gata längs Lundebytorpvägen. Lundebytorpvägen kommer att vara en återvändsgränd från och till den aktuella schakten.

2015-02-18

Axels väg kommer att vara avstängd för all trafik från 150218 till 150220 på eftermiddagen. Efter det blir det infart från Djupviks kustväg. Vi fortsätter gräva  mot Hilmers gata, denna kommer att vara avstängd för all trafik från 150223-150313. Vi kommer att gräva upp i Hilmers gata under denna tid.

2015-02-12

Vi har nu stängt av infarten till Lundebytorpvägen från Djupviks kustväg, vi gräver fram emot infarterna till Axels och Hilmers gata just nu. För infart till området, använd den östra infarten från väg 136. Vi kommer slutföra huvudledningarna innan vi går in på de mindre gatorna. Det kan förekomma vissa störningar i vattenleveransen på grund av att vi sanerar de gamla vattenledningarna samtidigt och vid omkopplingar kan det förekomma viss störning. Pumpstationen i Mossberget, vi har grävt ner sumpen och kommer att montera överbyggnaden runt v 9.

Har ni stora transporter in till området, kontakta gärna VA-avdelningen på Borgholm Energi, 0485-883 00, för att förenkla vägvisning.

2015-02-02

Projektet med Etapp 3C är nu i sin fjärde vecka. Vi har grävt klart i kustvägen söder om Lundebytorpsvägen. Vi kommer nu att påbörja arbetet i Lundebytorpvägen och det kommer att förekomma avstängningar. För infart till området, använd antingen den västra infarten via kustvägen eller den östra infarten från väg 136, beroende på var vi är längs Lundebytorpsvägen. Parallellt gräver vi ner en pumpstation i Mossgärdet.

Har ni stora transporter in till området, kontakta gärna VA-avdelningen på Borgholm Energi, 0485-883 00, för att förenkla vägvisning.

2014-12-19

Vi planerar att starta etapp 3C vecka 3-4 2015. Projektet planeras att vara klart sommar 2015. Vi planerar att börja med ett mindre schakt på Lofta Mossgata den första veckan för att sedan börja i den södra änden av etapp 3C för att sedan gå upp Lundebytorpvägen. Under detta projekt  kommer vissa av vägarna att vara avstängda för trafik. Vi kommer att placera ut hänvisningsskyltar. När huvuddelen av Lundebytorpvägen är klar kommer vi att gå norrut längs Djupviks kustväg för att sedan gå upp i Alexanders gata. Vi skulle uppskatta om fastighetsägare kunde sätta ut önskad punkt för er förbindelsepunkt och en pinne för de som kommer att få LTA- station. Vi kommer att uppdatera denna sida under projektet. Vi ber er att respektera arbetsområdet och undvika att vara nära maskiner eller schakt. Informationsbrev och information om LTA-stationer finns längst ner på sidan.

2014-11-18

Vi får många frågor om tidsplanen för fortsatt utbyggnad av avlopp i området Djupvik-Lofta.

Vi har fått dra ner på investeringstempot under 2014 och vidta åtgärder för att vända bolagets likviditetskurva åt rätt håll. För att kunna behålla den uppåtgående trenden har vi begränsade investeringsmöjligheter under 2015. Vår målsättning är ändå att fortsätta utbyggnaden i Djupvik-Lofta under 2015 med start på etapp 3C. Vi kommer att fortsätta med etapp 3D-E så snart vi har förutsättningar för det. För närvarande kan vi tyvärr inte lämna en närmare tidsplan.

Många fastighetsägare kan troligen använda sitt gamla, enskilda avlopp i väntan på kommunalt avlopp. Vi rekommenderar de fastighetsägare som saknar enskilt avlopp att kontakta kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, för råd och tillstånd att anlägga ett enskilt avlopp.

Borgholm Energi kan i vissa fall lösa in avloppsanläggningen när fastigheten sedan ansluts till kommunalt avlopp. Inlösen förutsätter att anläggningen har godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden och att den är max 10 år gammal. Fastighetsägaren måste kunna styrka kostnaderna genom att visa upp kvitton. Avdrag på värdet görs med 10 % för varje år anläggningen varit installerad. En oberoende värdering görs innan inlösen.

2014-10-16

Etapp 3A och 3B är slutförda. Då Borgholm Energi för närvarande har investeringstopp så startas inte etapp 3C-E under 2014. Tidigast start kan bli januari 2015.

2014-06-27

Lofta 3A är nu i sin slutfas. Vi håller på med återställning och provtrycker ledningar vecka 26-27. Vattenprov kommer att utföras vecka 28. Den slutliga återställningen av vägar kommer att ske senare, för att låta bärlagret att sätta sig.

Vi planerar att skicka ut förmedlande av förbindelsepunkt under juli och augusti. När kunden har betalat fakturan är det tillåtet att ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen.

2014-02-21

Borgholm Energi har beslutat att genomföra VA-utbyggnad i Djupvik-Lofta etapp 3 i egen regi i samarbete med de entreprenörer som ingår i vårt ramavtal.

Denna etapp 3 kommer att delas upp i mindre utbyggnadsfaser enligt bifogad plan, se nedan. Vi räknar med att de fastighetsägare som berörs av nästa fas kan få information cirka 2-3 månader innan.

Vi planerar att påbörja första fasen 3A (se karta) från Lofta längs Harrys väg så fort vi får ledningsrätt och strandskyddsdispens. Vi räknar med att få besked om ledningsrätt och strandskyddsdispens i mars 2014.

Överföringsledningen, fas 3B, mellan Lofta och Karlsro planeras genomföras i augusti 2014.

Fas 3C mellan Lundebytorpsvägen och Lofta Mossgata  planeras påbörjas i augusti – september 2014.

Fas 3D mellan Lofta Mossgata och Signes väg planeras påbörjas vintern 2014 – våren 2015.

Fas 3E mellan Signes väg och Brittas väg planeras påbörjas våren 2015.

Vi kommer att fortsätta att gräva – med uppehåll över sommaren 2014 – så länge budget finns och inga oförutsedda händelser sker.

2014-02-17

Ansökan om strandskyddsdispens har lämnats in till Samhällsbyggnadsnämnden, Borgholms kommun. Beslut väntas ta ca 4 veckor.

2014-02-14

Ledningsrättsmöte med Lantmäteriet och berörda markägare. Beslut från Lantmäteriet väntas ta ca 4 veckor från mötesdatum.

2014-02-13

Beställning är lagd till Sweco att ta fram detaljprojektering för etapp 4 Djupvik-Lofta.

2013-07-04

Informationsmöte hölls i Föragården den 4 juli. Presentationen finns som fil nedan.

Etapp 1 och 2 är genomförda och avslutade. Projektering av etapp 3 kommer att avslutas våren 2013. Beslut om genomförande av etapp 3 kommer att tas i samband med investeringsbudgeten för 2014. Etapp 3 och 4 har försenats för att resurser och pengar behövs även för utbyggnad av Böda avloppsreningsverk och utbyggnad i Vedborm-Binnerbäck. Vedborm-Binnerbäck har prioriterats för att området ligger i ett vattenskyddsområde samt att behovet av dricksvatten är akut. Ombyggnad av Böda avloppsreningsverk är en förutsättning för att VA-utbyggnad ska kunna utföras i Vedborm-Binnerbäck.

Frågor om avloppslösningar fram tills att kommunalt avlopp är ordnat hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen, eftersom dessa lösningar kräver tillstånd. Tfn 0485-88 000.

Bakgrund

Djupvik-Lofta området är tätt bebyggt med fritidshus som har enskilda avlopp. Av miljöskäl behöver fastigheterna anslutas till kommunalt avlopp. Det handlar om drygt 500 fastigheter.