Kontroll av spillvattenanslutningar i Byxelkrok vecka 38-48

2019-11-11 Arbetet med kontroll av spillvattenanslutningar är nu avslutat. Vidare utredning fortsätter nu enligt planeringen.

Alla fastigheter med kommunalt avloppssystem i Byxelkrok omfattas av en kommande inventering som
Pollex AB kommer utföra på uppdrag av Borgholm Energi. Med start vecka 38 kommer alla berörda
fastigheters spillvattenanslutning att kontrolleras för att utesluta felaktigt kopplade ledningar.

Syftet med kontrollerna är att identifiera ledningsnät som är kopplade enligt en äldre standard, så kallat
duplikatsystem. Duplikatsystemet var vanligt runt 50-talet och framåt. Vid dessa system kan det
förekomma att ”rent” dränerings- och takvatten (även kallat dagvatten) leds till spillvattenledningen, det vill
säga den ledning som går till reningsverket. Felkopplade ledningar gör alltså att vatten som inte behöver renas
följer med till reningsverket, vilket är kostsamt då det ökar belastningen på driften. Vattenledningar som är
kopplade på det här sättet är inte längre godkända enligt svensk standard (Svenskt vatten P110).

Ett annat syfte med kontrollerna är att ge Borgholm Energi underlag för att omhänderta dagvatten från
skyfall på ett så bra sätt som möjligt.

De kommunala VA-ledningarna kommer att spolas eller rökas/färgas samt filmas med en rörkamera för att
säkerställa att de är korrekt kopplade. I de fall rökning används kan rök komma in i fastigheten om det finns
läckor eller om vattenlås inte är täta. Röken är helt ofarlig och försvinner efter en stund.

För att kunna utföra arbetet kan entreprenören behöva beträda er tomt. Pollex eller Borgholm Energi har inte
möjlighet att informera om när ett särskilt område eller en specifik fastighet kontrolleras.

Vi ber er att inför arbetet fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten – exempelvis i
badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.