Ansökan om miljödom för vattenuttag i Lindby-Sörbyformationen och Lindby kanal

2018-06-19

Borgholm Energi AB har lämnat in ansökan om Miljödom för Lindbyfältet / Solbergafältet. Ansökan finns att titta på hos servicecenter Borgholms Kommun och på Borgholm Energi AB.

Mer information kommer att finnas hos Mark- och miljödomstolen Växjö.

Målnummer M 2467-18

2015-06-04

Samråd för vattendom i Lindby Tall och Sörby Tall ska hållas den 24 juni 2015 i Räpplinge bygdegård. Samrådsunderlag finns att läsa längst ner på sidan. Ledningar och dammar i Lindby-Sörbyformationen är färdiga och försöksinfiltration utförs för att samla ytterligare information inför den kommande ansökan om miljödom.

Vad händer framöver?

Efter samrådet sammanställer Borgholm Energi en samrådsredogörelse som sänds till Länsstyrelsen i Kalmar Län. Länsstyrelsen beslutar om den planerade vattenverksamheten innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Om det beslutas om betydande miljöpåverkan innebär det att ytterligare samråd ska hållas innan ansökan om miljödom kan färdigställas. När alla nödvändiga samråd har utförts och tillräcklig kunskap om området har samlats in, färdigställs ansökan om miljödom för vattenuttag ur Lindby Kanal och Lindby-Sörbyformationen. Ansökan sänds till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Bakgrund och syfte

Vattenförsörjningen till Borgholm, Köpingsvik, samt norrut till Djupvik, sydöst ned till kommungränsen, sydväst till Rälla och kommungränsen, baseras på dricksvatten från vattenverket i Köpingsvik. Råvattnet som bereds till dricksvatten pumpas från 20 stycken grundvattenbrunnar inom Solbergafältet. Grundvattentillgången förstärks genom att vatten från Kolstadsbäcken och Lindby Kanal infiltreras i dammar.

Vattenförbrukningen inom vattenverket i Köpingsviks distributionsområde ökar och gränsen för mängden råvatten som kan produceras inom Solbergafältet tangeras redan. För att öka tillgången på råvatten utvecklar Borgholm Energi en råvattentäkt även inom Lindby-Sörbyformationen. Avsikten är att förstärka grundvattentillgången genom att infiltrera vatten från Lindby Kanal. På längre sikt bedömer Borgholm Energi att även vatten från Skedemosse avrinningsområde behöver nyttjas som infiltrationsvatten för att förstärka grundvattentillgången inom både Lindby-Sörbyformationen och Solbergafältet.

Historik

2014-03-12

För närvarande pågår arbeten med att koppla in ytterligare tre av de utförda råvattenbrunnarna inom Lindby-Sörbyformationen till råvattennätet, för överföring av vatten till Köpingsviks vattenverk. Samtidigt utförs en ledning för att överföra infiltrationsvatten från Lindby Kanal till två infiltrationsdammar på Lindby-Sörbyformationen. Infiltrationsdammarna utförs på de ställen där försöksinfiltrationen 2002 fungerade bra.

2014-02-21

Vi bygger ut ett område i Lindby för försöksverksamhet med pumpning och konstgjord infiltration av vatten. Syftet är att samla in data för kommande ansökan om vattendom. Tre brunnar kommer att anslutas för provpumpning och två markområden som Borgholm Energi AB äger förbereds för konstgjord infiltration.

2013-04-25

Ett samråd med vissa markägare som berörs av de planerade och pågående vattenuttagen i Lindby Kanal och Lindbyformationen hölls efter önskemål från markägarna. Protokoll från mötet finns som fil nedan.

2008-10-28

Tidigt samråd avseende grundvattenuttagen i Lindby-Sörbyformationen och uttag av infiltrationsvatten från Lindby Kanal hölls med Länsstyrelsen i Kalmar län och kommunens miljöförvaltning. Protokoll från samrådet finns som fil nedan.

2007 – 2013

Under 2006 byggdes ledningsnätet för råvatten till Köpingsviks vattenverk ut till att omfatta tre av de utförda brunnarna i Lindby-Sörbyformationen.  Efter anslutningen av brunnarna har kortare provpumpningar utförts under främst sommarmånaderna för att undersöka hur grundvattenytan i formationen reagerar vid uttagen. Ett urval av de grundvattenrör och enskilda brunnarna som finns inom Lindbyformationen började lodas under 2006 och har lodats med ungefär en månads mellanrum sedan dess.

2003

Under 2003 slutfördes arbetet med ett tekniskt underlag för inrättandet av ett vattenskyddsområde som bland annat omfattade grundvattenförekomsten i Lindby-Sörbyformationen samt den befintliga grundvattentäkten på Solbergafältet och avrinningsområdena för Lindby Kanal, Skedemosse och Strömmen.  Ett informationsmöte om det planerade vattenskyddsområdet hölls 2003-05-02 i Räpplingegården.  Den informationsbroschyr som togs fram inför mötet finns som fil nedan.

Ansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Kalmar Län under juli 2003 och de tog ett beslut om inrättande av skyddsområdet 2006-01-31. Vattenskyddsområdet överklagades och det slutliga beslutet togs av regeringen 2008-04-24 efter mindre ändringar av skyddszonerna inom Solbergafältet.

2001-2002

Under 2001 och 2002 borrades 6 stycken grundvattenbrunnar inom Lindbyformationen i lägen där jordlagren eller den ytliga kalkstenen uppvisat god vattengenomsläpplighet vid undersökningarna 1992. Kortare pumptest under ett par timmar utfördes direkt i samband med borrningen för att verifiera brunnarnas kapacitet och erhålla ett vattenprov. Efter att elkraft dragits fram och rörledningar dragits utfördes sedan en provpumpning och infiltrationsförsök under perioden februari till april 2002. Vatten pumpades då ifrån de 6 grundvattenbrunnarna till tre stycken återinfiltrationsplatser. Resultatet av provpumpningarna visade på goda uttagsmöjligheter i de upprättade grundvattenbrunnarna samt väl fungerande infiltrationsmöjligheter vid två av de tre valda platserna som använts under försöken. Under provpumpningarna lodades ett stort antal grundvattenrör och enskilda brunnar för att följa upp grundvattennivåernas förändring.

1992-1993

Under åren 1992 till 1993 utförs en relativt omfattande undersökning av de hydrogeologiska förhållandena i Lindby-Sörbyområdet av Mark & Vatten Ingenjörerna AB. Undersökningen omfattade geofysiska mätningar, undersökningsborrningar i 14 punkter för kartläggning av jordlagren och den ytliga berggrundens uppbyggnad, inventering av enskilda brunnar och beräkning av vattentillgången inom de olika delavrinningsområdena. Innan den undersökningen finns bara enstaka äldre undersökningsborrningar dokumenterade. I de grundvattenrör som installerades 1992 utfördes regelbundna lodningar av grundvattennivån från 1993 till 2002.