Vatten och spillvatten

Verksamheten vatten och spillvatten ansvarar för att producera rent vatten samt ta hand om och rena det vatten vi använder. Vi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 78 mil vattenledningar, ca 48 mil spillavloppsledningar och 6 mil dagvattenledningar. Vi har ca 140 olika anläggningar för beredning och rening av dricksvatten samt spillvatten.

Vi arbetar ständigt med att säkra vattentillgången, hålla god vattenkvalitet och förbättra reningen av spillvattnet.

Verksamheten är självfinansierande genom avgifter för vatten och spillvatten. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

VA-verksamheten