När får direktupphandling användas?

Direktupphandling är tillåten i tre situationer:

  • Upphandlingens värde uppgår till högst cirka 615 312 kronor vid upphandling enligt LOU eller högst cirka 1 142 723 kronor vid upphandling enligt LUF.
  • Förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.
  • Det finns synnerliga skäl.

Kräver direktupphandling skriftligt avtal?

Nej, regelverket ställer inte krav på skriftligt avtal vid direktupphandling. En upphandlande myndighet eller enhet ska ”anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen” om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor exklusive moms.

Kräver direktupphandling konkurrensutsättning?

Nej, regelverket kräver inte konkurrensutsättning vid direktupphandling. Däremot ska upphandlande myndigheter och enheter ha egna riktlinjer för användning av direktupphandling, som i sin tur kan ställa krav på konkurrensutsättning.

Får bolaget direktupphandla från flera olika leverantörer?

Ja, notera dock att 615 312 kronor exklusive moms är ett gränsbelopp för myndighetens eller enhetens samlade inköp ”av samma slag” under räkenskapsåret. Sannolikt bör alla upphandlingar av leverantörer räknas samman, men ibland är det en tolkningsfråga vad som är ”av samma slag”.

Får bolaget direktupphandla leverantörer om något akut händer?

Ja, direktupphandling kan användas vid synnerlig brådska som orsakats av oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Tidsnöd på grund av dålig planering ger däremot inte rätt till direktupphandling.

Ska LOU eller LUF tillämpas?

I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för båda direktiven/lagarna, det vill säga både LOU och LUF. Det avgörande för om upphandlingen ska göras enligt det klassiska direktivet/LOU eller enligt försörjningsdirektivet/LUF är i detta fall för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna får en överviktsprincip tillämpas. Vid denna tillämpning ska kontraktets värde vara avgörande. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattar den klassiska sektorn ska detta regelverk tillämpas. Även för det fall att det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska regelverket för den klassiska sektorn tillämpas. Se vidare LUF 1 kap 25 §.