Upphandlingar

När Borgholm Energi köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om Upphandling inom Försörjningssektorn (LUF), som reglerar inköp inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, följas.

Alla leverantörer får chans att vara med och konkurrera om affärerna och ingen leverantör behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska kommunen annonsera i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt om att en vara, tjänst eller byggentreprenad ska köpas. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida.  En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Borgholm Energi upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med Borgholms kommun och Kalmar kommun.

Olika typer av upphandlingar

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom (LUF) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under de tröskelvärden lagen anger.

Öppen upphandling

Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärdet och ska annonseras i EU:s officiella databas , länk

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärdet och ska annonseras i en publik databas. Borgholm Energi använder Visma Tendsign.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 586 907 kr för varor, tjänster och byggentreprenader.

Ramavtal

Ett ramavtal innebär att köparen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av säljaren under en given tidsperiod. Ramavtal ska följas, d.v.s. inköp ska göras från den säljare som köparen har tecknat ramavtal med.

Om ett ramavtal inte följs innebär det en minskad trovärdighet och en urholkning av nästa upphandling eller i värsta fall att köparen får utge skadestånd till säljaren.

Köparen kan dock förbehålla sig rätten att prova andra leverantörers produkter/tjänster.

Mer information om upphandlingsprocessen

För en beskrivning av upphandlingsprocessen i sin helhet, samt för att läsa LOU och LUf – följ länkarna längst ner på sidan.