Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete. Vi ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det är utgångspunkten för Sveriges miljömål.

Generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen har slagits fast av Sveriges Riksdag 1999 och är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Att nå de svenska miljömålen ska dessutom inte leda till ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder.

Generationsmålet

Generationsmålet är det övergripande målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik. Att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.