Hållbarhet i våra verksamheter

VATTEN OCH AVLOPP

Borgholm Energi ansvarar för leverans av kommunalt vatten, dagvatten och avlopp till fastigheter som ligger inom de så kallade verksamhetsområdena. Verksamhetsområden är geografiska områden där kommunen beslutat att kommunalt VA ska finnas. Vi har ett väl utbyggt VA-nät för ca 10 000 kunder. VA-avgiften är solidarisk på så sätt att den inte tar hänsyn till var i kommunen du som kund bor. Vår uppgift är att sätta rättvisa och skäliga avgifter som möjliggör fortsatt utveckling av bolaget och kommunen. På så sätt skapar vi en stabil och hållbar grund för våra kunder att bo och verka på Öland. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi som arbetar på Borgholm Energi ser till så att du som bor och verkar i Borgholms kommun får tillgång till dricksvatten dygnet runt, året runt – idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla.

Avsaltningsverket i Sandvik

För att avvärja akut vattenbrist som tär på våra vattentäkter och grundvattennivåer samt för att långsiktigt säkra tillgången till dricksvatten har vi uppfört ett avsaltningsverk på norra Öland. Sedan 2017 producerar vi färskvatten med beprövad teknik via avsaltning av Östersjöns vatten. På så sätt belastar vi inte grundvattennivåerna mer än de klarar av och vi har nu normala grundvattennivåer igen efter flera års sjunkande nivåer. Verket är dimensionerat för att producera upp till 3 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Energiåtervinning sker i tillverkningsprocessen och solceller på taket bidrar till energiförsörjningen.

Restaurering av våtmarkerna

Det vi gör på land påverkar havet och vi behöver minska näringsläckaget till Östersjön med 50 procent, i enlighet med vad som krävs för en friskare Östersjö. Rening genom återskapande av våtmarker beräknas bidra med hälften (25 procent). När vi restaurerar våtmarker ökar tillgången på yt- och grundvatten för enskild och kommunal vattenförsörjning. Rening av vatten i våtmarker före tillförsel till kommunens grundvattentäkter förbättrar dricksvattenkvalitén. Väl fungerande våtmarker är också viktiga för ett rikt djurliv med goda förutsättningar för många fisk- och fågelarter.  Borgholm Energi har inlett ett arbete med Vedby och Vedborms träsk för att rena det stora vattenflödet därifrån till Hornsjön. Samtidigt kan vi öka magasineringen av vatten till nytta för vattenförsörjningen och naturen i våtmarksområdet. I kommunens största vattendrag Strömmen som rinner ut i södra Gärdslösa (Bägby) planeras för att nyttja denna vattenresurs och låta vattnet renas genom restaurering av våtmarker inom avrinningsområdet.

ÅTERVINNING OCH AVFALL

Borgholm Energi arbetar för att hantera hushållsavfallet i kommunen på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Avfallshanteringen ska utformas så att människors hälsa och vår gemensamma miljö skyddas på både kort och lång sikt. Avfallstrappan kan vara en illustrativ utgångspunkt hur prioritering bör se ut i konsumentledet. Vi arbetar med utveckling av återvinningscentralerna och insamlingssystemet för farligt avfall och elavfall. Vi tar även emot och sorterar för materialåtervinning och energiutvinning och vi kommer att utöka mottagningen av avfall för återbruk. Matavfallet går till rötning som blir biogas och biogödsel. Vi informerar medborgare, företagare och institutioner för att minska mängden matsvinn. Två mottagningscentraler finns i kommunen för mottagning av farligt avfall. Vi har inga aktiva deponier längre och de gamla som finns, sluttäcks nu för att förhindra läckage.

 Ny avfallsplan

En ny avfallsplan är under arbete vars syfte är att främja hållbar utveckling och där mål och aktiviteter bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål och mål i den nationella avfallsplanen. Den nya avfallsplanen bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan genom att främja hushållningen av naturresurser samt genom att öka möjligheterna till återanvändning och återvinning av hushållens mat- och restavfall, farliga avfall och grovavfall. De främsta miljöaspekterna vi utgår ifrån är 1. Människors hälsa 2. Resurshushållning och materiella tillgångar 3. Luft- och klimatfaktorer, samt 4. Mark och vatten. Den nya avfallsplanens Miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa här.

ELNÄT

Borgholms kommuns elnät är dimensionerat för att klara energitopparna såväl på vintern som under turistsäsongen. Vi har en stor andel ansluten förnybar energiproduktion lokalt och är i stort sätt självförsörjande på el, tack vare Ölands vindkraftsanläggningar. Hälften av den el vi levererar till våra anslutna kunder kommer från vindkraftanläggningar i nätet.11 fordonsladdningsstolpar för publik användning finns i kommunen. Att gå från fossila drivmedel till el ger tydliga vinster även ur lokalt luftkvalitetsperspektiv.

FJÄRRVÄRME

Fjärrvärmen produceras med biobränsle från närområdet. Våra högeffektiva produktionsanläggningar för fjärrvärme har fliseldade panncentraler. Flisen kommer från gallring och röjning av skogar på Öland och i Småland. På så sätt undviker vi långa transporter och gynnar samtidigt lokalsamhället. Ca 60 procent av all fjärrvärme är energi som annars skulle gått förlorad. Fjärrvärme luktar inte, bullrar inte och ger ett behagligt inomhusklimat.

Vindkraft

Borgholm Energi äger ett vindkraftverk i Ryd Rönnerum vilket blir ett bidrag till att Öland är självförsörjande av el på nätet, netto över året.

LOKALVÅRDEN

Borgholm Energi ansvarar för lokalvården inom kommunen. Att städa kemikaliefritt så mycket som möjligt är ett mål för verksamheten. Vi informerar på skolor och förskolor om hur man minskar damm och partiklar som påverkar allergier samt påtalar och rekommenderar textilier ur både brand- och giftsynpunkt. Vi utbildar våra lokalvårdare för SRY-certifikat där grundkompetensen är kunskap inom kemikalieanvändning, städmaskiner, ergonomi, ekonomi och arbetsmiljö. Våra transportbilar är miljöcertifierade och vi har ökat effektiviteten på våra transporter genom ruttoptimering och samkörning som ger minskade körsträckor.

KOSTVERKSAMHETEN

Vår kostverksamhet serverar varje dag 1 500 skolluncher och vi serverar lunch och kvällsmål till 160 boende inom äldreomsorgen. I våra upphandlingar samarbetar vi med andra kommuner i Kalmar län för att erhålla ansvarsfulla inköp som präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet, rättvisa villkor och bästa möjliga pris. Vi begär uppförandekod för hållbar upphandling. Vi använder certifierad och segregerad palmolja och kaffet kommer från socialt ansvarsfulla odlingar. Vi har lyckats uppnå att 55 procent av råvarorna är svenska varor. Många varor har sitt ursprung här på Öland, bland annat kyckling, potatis, morötter, ägg, mejeriprodukter och charkuterier.

GATA, PARK OCH HAMNAR

Borgholm Energi ansvarar för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar, parker och hamnverksamheter. Vi byter kontinuerligt ut maskinparken från diesel och bensin till batteridrivna maskiner. I hamnar och på ställplatser finns tömningsstationer för latrin och spillvatten och i servicehusen minskar vi vattenförbrukningen genom pumpkranar för dusch och tvätt. Vid grävarbeten tar vi tillvara på massorna och ser till att de återanvänds. Detta sparar både nya inköp och transporter. I våra parker och på våra grönytor använder vi aldrig giftiga bekämpningsmedel, vid behov används ättika.

FASTIGHETSVERKSAMHETEN

Borgholm Energi äger och hyr ut lägenheter till privatpersoner samt lokaler till företag. Vid upphandlingar ställer vi alltid tydliga miljö- och kvalitetskrav för att säkerställa både entreprenörernas ansvar samt för att kunna bedriva en hållbar förvaltning av fastigheterna efter genomförande. Vi eftersträvar alltid att skapa trygga och säkra arbetsmiljöer för våra anställda och genom kontinuerliga skyddsronder och riskanalyser fångas brister upp och åtgärdsplaner tas fram. Det kan gälla exempelvis äldre riskkonstruktioner med fara för fukt- och luktproblem, vilka i förlängningen kan medföra hälsoproblem. Det kan också gälla förändringar i verksamheten som medför nya risker och säkerhetsproblem. Vi eftersträvar alltid energieffektiva, miljövänliga och långsiktigt hållbara lösningar vid nyproduktion och ombyggnad. Fjärrvärme och värmepumpslösningar är exempel på val av uppvärmning för att nå hållbarhetsmålen.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Grunden i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa. Som kommunalt bolag har vi ett ansvar att finansiera ett antal obligatoriska verksamheter, och en otillräcklig finansiering av dagens verksamhet kan få allvarliga konsekvenser för förmågan att finansiera den framtida verksamheten. För vår ekonomiavdelning gäller långsiktig planering där vi har ekonomin i balans och erhåller finansiell stabilitet. En god ekonomi i Borgholm Energi är viktig både för den allmänna ekonomiska utvecklingen i kommunen och för möjligheterna att långsiktigt bedriva och finansiera effektiva verksamheter.

En god arbetsmiljö innebär säkerhet, jämställdhet och hälsa

Arbetsmiljön är högt prioriterat hos oss på Borgholm Energi och har de senaste åren genomgått en stark utveckling. Fokus ligger på ledarskap, delegering och förtroende. Vi arbetar efter en modell där vi inte har knivskapa gränser utan där vi istället täcker upp för varandra med stöd och hjälp vilket har gjort att vi har blivit ett bra team. Idéer och gemensam dialog har vi gott om och informationen kan flöda både uppifrån och ner och tvärtom. Skyddskommittén är aktiv och ordförande är ett av skyddsombuden, som arbetar nära medarbetarna i det dagliga arbetet och kan fånga upp problem. Att se varje medarbetare och att se helheten befrämjar både säkerhet och hälsa. I den senaste mätningen visade sig att sjukfrånvaron minskat från 5 till 1,9 procent. Det ser vi som ett mycket gott betyg för våra verksamheter. Även 2018 års medarbetarenkät gav fantastiska resultat vad gäller bl a trivsel, motivation, arbetsgemenskap, kompetens och utveckling med en mycket hög andel nöjda medarbetare.

Vi sponsrar lokalsamhället

Borgholm Energi har en lång tradition av att stödja lokala och ideella verksamheter inom kommunen genom sponsring. Lokalsamhället är viktigt för oss och vår förhoppning är att vårt stöd ska bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar. Verksamheterna ska ha en demokratisk värdegrund med respekt för alla människors lika värde. Våra huvudområden har fokus på ungdomsverksamhet, idrott, miljö, kultur och besöksturism.