Om oss

AB Borgholms Elektricitetsverk bildades 1921 och bytte 1989 namn till Borgholm Energi AB.

1996 delades bolaget upp i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.

Moderbolaget Borgholm Energi Elnät AB ägs av Borgholms kommun och ett antal enskilda personer. Kommunen är dominerande ägare med 99,36 % av rösterna. Borgholm Energi AB är dotterbolag till Borgholm Energi Elnät AB.

Koncernen Borgholm Energi har ca 12 000 kunder, där många är kunder inom flera av våra verksamhetsområden, och en omsättning på ca 200 MSEK. Antal anställda uppgår till drygt 100 personer.

Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, el, värme, skolmat och mat till äldreboenden. Vi tar hand om hushållens avfall och avlopp. Vi sköter gator, parker, hamnar och städar kommunens fastigheter. Genom våra egna fastigheter erbjuder vi lokaler till lokala företagare.

Vår vision

Borgholm Energi är en drivande aktör som skapar förutsättningar för näringsliv och invånare.

Våra övergripande mål 2019

 • Vi behandlar alla lika utifrån gällande regelverk.
 • Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder och har tydliga kriterier i alla upphandlingar.
 • Vi skapar tillväxt genom att vara en integrerad del av samhällsutvecklingen och arbetar transparent med förutsägbarhet.
 • Vi erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Medarbetarna ska hållas delaktiga. Vi är en attraktiv arbetsplats.
 • Vi arbetar metodiskt för att effektivisera och förbättra verksamheten.
 • Vi har hållbarhet i fokus.
 • Vi har god likviditet, på kort och lång sikt. Bolagen drivs med god ekonomisk kontroll.

Bolagsordning och ägardirektiv

Kommunfullmäktige har antagit bolagsordning och ägardirektiv för respektive bolag. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Ägarens förväntningar och krav på bolaget framgår av ägardirektivet. Se filer för respektive bolag längst ner på sidan.

Skattefinansierade verksamheter

En del av våra verksamheter utförs åt Borgholms kommun och finansieras via kommunalskatten. Kommunfullmäktige beslutar årligen om budget för verksamheterna. De ska inte gå med varken vinst eller förlust, enligt kommunallagens självkostnadsprincip.

I slutet av året summeras kostnaderna för varje verksamhet. Om det blir överskott betalas pengar tillbaka till kommunen. Om det blir underskott faktureras kommunen underskottet.

Följande verksamheter är skattefinansierade:

 • Mat till förskolor, fritids, skolor och äldreomsorg
 • Städning av kommunens lokaler
 • Transporter av mat och kommunens post
 • Förvaltning av kommunens fastigheter, grönytor och skog, hamnar och vägar