Hur gör jag om jag vill ha fartdämpande åtgärder utförda på min gata?

Skicka en skriftlig ansökan till Borgholms kommun. De gör en bedömning av möjliga åtgärder. Det kan t ex vara att, om trafiken så tillåter, får du på egen bekostnad sätta ut blomlådor som fartdämpare.

Varför sköter kommunen inte våra vägar?

Kommunen sköter de vägar som ligger inom verksamhetsområdet som är fastställt på politisk nivå. Vägföreningar har möjlighet att söka kommunalt driftbidrag där de sköter enskilda vägar.

Vart vänder jag mig om jag vill bli av med stora träd utanför mitt hus?

Inom detaljplanelagt område beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen om träd ska fällas. De gör en besiktning och en bedömning i varje enskilt ärende. Ska trädet fällas får Borgholm Energi i uppdrag att göra detta. Riktlinjen är dock att friska träd inte ska tas ner, även om de kan skräpa ner eller ge skugga. Utanför detaljplanelagt område kan Borgholm Energi göra motsvarande bedömning och fatta beslut.

För nedfallna träd på kommunal mark som måste tas bort är vi mycket tacksamma om du gör en felanmälan här.

 

När kommer ni och byter trasig gatubelysning?

Enligt uppdraget från kommunen ska en trasig gatulampa bytas inom en månad. Gör gärna en felanmälan på trasig gatubelysning här.

Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i Borgholms tätort?

Borgholm Energi AB ansvarar på uppdrag av kommunen för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar. Det kommunala vägnätet omfattar huvudsakligen Borgholms tätort.

Borgholm Energi AB snöröjer och halkbekämpar gator och trottoarer längs hela Storgatan och i centrumkärnan mellan Tullgatan – Hantverkaregatan och Södra Långgatan – Norra Långgatan. I tätorten i övrigt snöröjer bolaget gatorna, men inte trottoarerna.

Fastighetsägarna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av trottoarerna utanför centrumkärnan som beskrivs ovan.

Vem ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på enskilda vägar?

Det är Borgholm Energi som ansvarar för snöröjningen längs det enskilda vägnätet till alla fast boende. Snöröjningen sköts av GDL Transport som anlitar lokala entreprenörer. Det åligger entreprenören att verkställa snöröjning inom tidigare fastställda områden.

Entreprenören påbörjar snöröjning på eget initiativ vid ca 10 cm torr snö alt 6-8 cm blötsnö. Vid drivbildning pga. blåst snöröjs erforderliga delar inom respektive område.

Ett krav från Borgholm Energi och snöröjningsentreprenören är att vägarna är i gott skick och att snöröjningsfordon kan framföras utan hinder från fasta föremål som träd, staket, murar, postlådor etc.

Vägarna ska markeras med snöstakar och vändplatser iordningställas och hållas tillgängliga. Mot en avgift kan snöstakar beställas och hämtas hos Borgholm Energis serviceförråd i Borgholm, tfn 0485-880 61

För halkbekämpningen på enskilda vägar ansvarar vägsamfälligheter eller fastighetsägare

Varför har inte vår gata blivit plogad ännu, fast gatan bredvid har det?

Det kan vara så att du bor på en gata som gränsar till en annan vägförening eller samfällighet, där de har en annan entreprenör som snöröjer gatan. Varje entreprenör har sina områden att snöröja, och det sammanfaller inte alltid i tid.

Jag har fått en skada på min egendom vid snöröjningen

Borgholm Energi är skyldigt att hålla kommunala vägar framkomliga genom snöröjning. Det går tyvärr inte alltid att undvika att fastighetsägares staket, murar eller brevlådor kan ta skada. Har du drabbats av en skada ska du göra en snöskadeanmälan till Borgholm Energi. Blanketten hittar du här.

Hur ansöker jag om kommunal snöröjning?

Om du vill ansöka om kommunal snöröjning görs detta på blanketten   Ansökan om kommunal snöröjning som du hittar här.