Nyttjande av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område.

Exempel på begagnande av offentlig plats som kräver tillstånd:

På Polisens hemsida finns mer information samt blankett för ansökan. Tänk på att söka ditt tillstånd i god tid – du måste ha ditt tillstånd klart innan du nyttjar offentlig plats. Tillståndet ska anslås väl synligt vid entrén. För att få förnyat tillstånd får det inte finnas obetalda fakturor gällande markhyra.

Avgift och markhyra

Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift för tillståndet och markägaren Borgholms kommun tar via Borgholm Energi ut markhyra vid upplåtelse av offentlig plats. Kommunen har enligt lag (1957:259) rätt att ta ut avgift för användningen av offentlig platsmark, om platsen står under kommunens förvaltning och polisen gett tillstånd till användningen.  Faktura för markhyra skickas ut direkt när tillståndet är beviljat via vår samarbetspartner Profina.

Nytt efter beslut av Kommunstyrelsen 20180403 § 101:
Utan avgift för näringsidkarna tillåta uppsättning av en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Förutsättnings för detta är att polistillstånd för nyttjade av allmänplats mark finns.

Löpande kontroller

Borgholm Energi utför löpande kontroller av ytor som nyttjas. Överträdelser kommer att rapporteras och  tilläggsfaktureras gatupratare/varuexponering kan komma att omhändertas. Tillstånd kan återkallas med stöd av 3 kap. 18 § i ordningslagen om inte villkoren för tillståndet följs.

Uteservering

Policy för uteservering kan hämtas längst ner på sidan. Vid frågor gällande dessa kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borgholms Kommun.

Gatupratare och varuexponering

Område som kan nyttjas för varuexponering är högst 70 cm ut från vägg och högst 5 meter ut med den lokal verksamheten bedrivs i (gäller Borgholms innerstad). Gatupratare ska placeras vid sidan om entrédörr intill lokalens vägg inom ovan nämnda område.

Inget tillstånd – risk för vitesföreläggande

Regler för hur man får använda den offentliga platsen styrs utifrån ordningslag och lokala ordningsföreskrifter för Borgholms kommun. Den som använder offentlig plats utan tillstånd från polismyndigheten kan dömas för brott mot ordningslagen eller få ett vitesföreläggande.

Vid vissa upplåtelser kan det dessutom krävas andra tillstånd.

Via polisens hemsida kan man göra ansökan om tillstånd för uteservering

e-tillstånd-uteservering

På borgholmenergi.se använder vi oss av cookies för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du detta. Läs mer om cookies.