Avgifter för nyttjande av allmän platsmark och uteservering

Förklaringar

Gågatuperioden: Perioden när Storgatan är avstängd för biltrafik. Normalt från mitten av april tom slutet av september.
A-läge: Storgatan, Västra- och Östra kyrkogatan inom området mellan Norra- och Södra Långgatan i Borgholm.
B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.
A-läge hamnar Borgholm, Byxelkrok, Sandvik och Kårehamn hamn.
B-läge hamnar Övriga hamnar i Borgholms kommun.
Påföljder: Nyttjande av allmän platsmark utan giltigt tillstånd debiteras 5 000kr.
Gatuservering utan giltigt tillstånd debiteras 10 000kr.
Nyttjande av allmän platsmark eller gatuservering överskridande i giltigt tillstånd angiven yta debiteras 2 000 kr.
Överskridelsen ska åtgärdas inom 3 arbetsdagar.
Vid upprepade förseelser dubbleras påföljden för varje förseelse. (Ex. 2 000 => 4 000 => 8 000kr)
Vid upprepade förseelser kan tillståndet komma att dras in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxor 2019

ALLMÄN PLATSMARK

Allmän platsmark Gågatuperioden Övrig tid
A-läge 800 200
B-läge 450 100
Dagtaxa 50 50

Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.

Nytt efter beslut av Kommunstyrelsen 20180403 § 101:
Utan avgift för näringsidkarna tillåta uppsättning av en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Förutsättnings för detta är att polistillstånd för nyttjade av allmänplats mark finns.

GATUSERVERING

Gatuservering Gågatuperioden Övrig tid
A-läge 450 50
B-Läge 220 50

Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.
Nyttjaren ansvarar för samtliga tillstånd som krävs för gatuservering och därtill hörande servering.

ALLMÄN PLATSMARK I HAMN

Allmänplatsmark Högsäsong Övrig tid
Hamn A-läge 300 50
Hamn B-läge 150 50
Dagtaxa 50 50

Minsta avgift för 1 m2.
Gatupratare debiteras 1m2. Gatuprataren ska uppfylla gällande krav.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.

GATUSERVERING I HAMN

Gatuservering Högsäsong Övrig tid
Hamn A-läge 220 50
Hamn B-läge 150 50

Minsta avgift för 1 m2.
Avgiften fastställes i enlighet med i tillstånd beviljad yta.
All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholm Energi. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden.