Gator & parkering

Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna i kommunen. Du som har frågor om det allmänna vägnätet ska kontakta Trafikverkets entreprenör PEAB, tfn 010-476 15 12.

Det kommunala vägnätet omfattar huvudsakligen Borgholms tätort. Borgholm Energi ansvarar på uppdrag av kommunen för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar.

För enskilda vägar ansvarar vägföreningar/vägsamfälligheter eller fastighetsägare. För information gällande enskilda vägar, se Trafikverkets hemsida. Information om vägbidrag finns på Borgholms kommuns hemsida.

Gatuavstängningar i Borgholm sommartid

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är det högsäsong för turismen och då stängs flera gator i centrala Borgholm av för biltrafik och görs om till gågator.

Följande gator omfattas:

Storgatan, från korsningen Storgatan/Tullgatan till hamnen.
Östra Kyrkogatan, sträckan mellan södra och norra Långgatan.
Västra Kyrkogatan, sträckan mellan södra och norra Långgatan

.Gågata Borgholm

Parkering

Parkeringsplatserna längs det allmänna vägnätet ansvarar Trafikverket för. Borgholm Energi ansvarar för parkeringsplatserna inom Borgholms tätort. I övrigt är det ofta lokala föreningar och samfälligheter som ansvarar för skötsel och renhållning av parkeringsplatser vid till exempel badstränder.

De betalparkeringar som finns i Borgholms tätort är uthyrda och sköts av Q-park.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade söks hos Borgholms kommun.

Gatubelysning

Borgholm Energi sköter service och underhåll av gatubelysningen i kommunen. Kommunen står aldrig för nyetableringar av gatubelysning. Däremot kan kommunen i vissa fall ta över en anläggning och därmed också kostnaden för drift och underhåll.

Är gatubelysningen trasig? Kontakta vår kundtjänst.

Grävarbeten

För att gräva i vägar och gator som kommunen ansvarar för krävs tillstånd. Denna ansökan görs hos kommunen.

Ansöka om grävtillstånd

Filer & dokument