Offentlig plats, gator & parker

Borgholm Energi ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för den praktiska skötseln av det kommunala vägnätet, grönytor, blommor och träd, framförallt i Borgholms tätort.  I uppdraget ingår nybyggnad, drift och underhåll av gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Vi arbetar med skyltning, städning, röjning och utsmyckning av gator och vägar samt nyanläggning, plantering och löpande skötsel av grönytor. Arbete med planering, inköp och administration ingår också.

Vi ansvarar för snöröjningen i Borgholms tätort och det enskilda vägnätet.