Ny tillståndsprövning Hornsjön och Löttorp vattentäkt

Berörda sakägare ska nu ha fått kungörelsen från Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt. Den aktuella ansökan avser en ny tillståndsprövningen enligt miljöbalken till en i stort sett identisk verksamhet som Mark- och miljödomstolen gav tillstånd till 2010 (Mark- och miljödomstolens mål nr M 564 06).

Läs mer