Dina rättigheter

rättigheter
Vi vill att du som kund till Borgholm Energi Elnät ska vara nöjd! Det är därför viktigt att vi får veta om något är fel.

Avbrottsersättning

Om ett oplanerat elavbrott inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du som kund enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och kundens beräknade årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivån är 12,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, dock minst 900 kr. Sedan finns det en trappa med ökad ersättning för varje tolvtimmarsperiod. Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Avbrottsersättning ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet.

Elavbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck. Ersättningen kan enligt ellagen jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få i gång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Ersättningen kan även jämkas med hänsyn till nätföretagets ekonomiska förhållanden. Om du har drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Avbrottsersättning ska avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

Mer utförlig information finns att hitta i 10:e och 11:e kap. i el-lagen.

Tabell Ersättningsbelopp vid avbrott:
Avbrottstid i timmar Avbrottsperiod Ersättning i % av årlig nätkostnad Minimibelopp
12 – ≤ 24 timmar > 0,5 dygn 12,50% 900 kr
> 24 – ≤ 48 timmar > 1 dygn 37,50% 1 800 kr
> 48 – ≤ 72 timmar > 2 dygn 62,50% 2 700 kr
> 72 – ≤ 96 timmar > 3 dygn 87,50% 3 600 kr
> 96 – ≤ 120 timmar > 4 dygn 112,50% 4 500 kr
> 120 –≤ 144 timmar > 5 dygn 137,50% 5 400 kr
> 144 – ≤ 168 timmar > 6 dygn 162,50% 6 300 kr
> 168 – ≤ 192 timmar > 7 dygn 187,50% 7 200 kr
> 192 – ≤ 216 timmar > 8 dygn 212,50% 8 100 kr
> 216 – ≤ 240 timmar > 9 dygn 237,50% 9 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar > 10 dygn 262,50% 9 900 kr
> 264 – ≤ 288 timmar > 11 dygn 287,50% 10 800 kr
Mer än 288 timmar > 12 dygn 300,00% 11 700 kr

Om du inte är nöjd

Vår kundservice kan hjälpa dig med alla sorters kundärenden. Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem i första hand, via telefon 0485-883 00 alternativt via e-post: borgholm.energi@borgholm.se. Om du inte blir nöjd med den hjälp du får kan du få ditt ärende prövat på annat sätt. Nedan hittar du information om vart du då kan vända dig.

Prövning av ärendet

Om du är missnöjd med vårt beslut eller hur ärendet hanterats och vill få ditt ärende prövat, finns det en rad instanser och myndigheter som hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

  • Konsumenternas energimarknadsbyrå – En självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Konsumenternas energimarknadsbyrå finner du på www.energimarknadsbyran.se.
  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) – Konsumenten kan vända sig till ARN för att pröva tvister mellan konsumenter och elnäts- respektive elhandelsföretaget som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister). Allmänna reklamationsnämnden finner du på www.arn.se.
  • Energimarknadsinspektionen – Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen hittar du på www.ei.se.