Inbjudan till samråd angående sjöreglering och vattenuttag vid Hornsjön-Löttorp

Borgholm Energi planerar att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för fortsatt reglering av Hornsjön och vattenuttag i grundvattentäkten i Löttorp. Samråd med särskilt berörda är ett led i tillståndsprocessen. Vi informerar om den planerade verksamheten, tar emot synpunkter och svarar på frågor.

När: Måndagen den 25 juni kl. 18.00
Var: Löttorps bygdegård

Synpunkter lämnas senast måndag 2 juli muntligen vid samrådsmötet eller skriftligen till:
Structor Miljö Öst, Teresia Börjesson, Postgatan 2, 392 33 Kalmar eller via e-post: teresia.borjesson@structor.se
Borgholm Energi, Box 55 387 21 Borgholm eller via e-post: info@borgholmenergi.se

Varmt välkommen!

Bakgrund

På uppdrag av Borgholm Energi AB utreder Structor Miljö Öst AB möjligheterna för reglering och uttag av vatten ur sjön Hornsjön för infiltration vid grundvattentäkten i Löttorp. Sedan 2010-04-06 regleras verksamheten för vattenuttag i Hornsjön av dom enligt mål nr M 564-06, Växjö tingsrätt, Mark-och miljödomstolen. Borgholm har bestämt sig för att inte utnyttja tillståndet till fullo med att konstruera utloppet i sjön i enlighet med tillståndet. Med anledning härav riskerar tillståndet att förfalla i sin helhet i enlighet med bestämmelserna kring vattenverksamhet i miljöbalken. För att Borgholm Energi inte ska mista sin rätt att ta vatten ur Hornsjön och att driva en grundvattentäkt med infiltration i Löttorp kommer en ny ansökan om tillstånd till reglering och vattenuttag ur Hornsjön samt vattenuttag i Löttorp att genomföras.

I samband med att ansökan av annan konstruktion för reglering av vattennivå än den tidigare tänkta överfallsdammen, lämnas även förslag på anläggandet av en fiskvandringsväg för att underlätta fiskvandring från havet genom Hornsbäcken till Hornsjön.

Planerad verksamhet

Den planerade verksamhet som tillstånd kommer att sökas för består av:

  • Reglering av Hornsjön till samma nivå som utförs idag.
  • Fortsatt uttag av vatten med upp till 300 000 m3/år i Hornsjön för infiltration i Löttorp.
  • Ombyggnad av regleringsanordningen vid Ålkistan så att det uppstår en fungerande vandringsväg för fisk mellan Hornsjön och Östersjön.
  • Fortsatt uttag av grundvatten i Löttorp med möjlighet till infiltration av ytvatten på samma sätt som idag.

Samrådsunderlag Hornsjön-Löttorp