Frågor och svar

energitips

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren inom respektive verksamhetsområde som Borgholm Energi ansvarar för.

Avgifter & taxor

Hur många fastigheter är berörda?

Vi uppskattar det i dagsläget till ca 500 fastigheter som berörs.

Vilka är områdena, och när utreds respektive område?

2019: Område 4 & 5

2020: Område 6, 7 & 8

2021: Område 9 & 10 (Preliminärt)

2022: Område 1 & 2 (Preliminärt)

2023: Område 3 & 11 (Preliminärt)

null

Varför gör ni det här?

VA-Sverige, inklusive Borgholms kommun, står inom de kommande åren inför kraftiga investeringsbehov för att möta det ökande behov av renovering och utbyggnad av de kommunala VA-anläggningarna. Behov som över tid har resulterat i ett tydligare fokus på VA-ekonomi, finansiering av investeringar samt hur riktlinjer kring anslutning och betalningsskyldighet utformats och följts.

Borgholm Energi ska arbeta utifrån de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsområden och riktlinjer om att skapa en rättvis kostnadsfördelning inom VA-kollektivet.

Utbyggnaden av VA-nätet och upprättande av verksamhetsområden har inte alltid gått hand i hand. Tolkningen av betalningsskyldigheten har även förändrats över tid. En del fastigheter med utbyggt VA-nät och etablerade förbindelsepunkter har senare införlivats i verksamhetsområde, då betalningsskyldighet egentligen uppstår. För andra fastigheter inom verksamhetsområde med utbyggt VA-nät och etablerade förbindelsepunkter har tidigare en förmedling inte ansetts nödvändig.

Nu – utifrån ett nationellt ökat fokus på investeringsfinansiering, med skärpta tolkningar och riktlinjer kring betalningsskyldighet av anläggningsavgifter och utifrån kommunfullmäktiges beslut om rättvis kostnadsfördelning – genomför Borgholm Energi en för hela Borgholms kommun övergripande översyn och anpassning av VA-anslutningar inom verksamhetsområde.

Varför har ingen information funnits om detta innan?

Projektet inleddes för drygt ett år sedan med att undersöka, inventera och planera processen. Nu har vi kommit till nästa fas då det är dags att informera berörda fastighetsägare och att starta själva utredningsarbetet.

Hur går utredningen till?

Projektet löper över flera år där vi systematiskt och områdesvis kommer att utreda fastigheter som ligger inom beslutade verksamhetsområden för VA. Detta för att bekräfta att en förbindelsepunkt faktiskt finns, var den finns och för att därefter kunna genomföra en korrekt förmedling och därmed erbjuda fastighetsägaren möjlighet till kommunala vattentjänster.

Utredningen kommer bland annat innebära att vår personal på plats vid tomtgräns undersöker och mäter in en eventuell förbindelsepunkt.

Hur informeras berörda fastighetsägare?

Ett första utskick sker till de fastigheter som är aktuella för utredning inom det kommande kalenderåret. Ifall utredningen bekräftar att en förbindelsepunkt sedan tidigare är etablerad så kommer en förmedling preliminärt att ske under antingen mars, september och november (maj eller november för 2019).

Fastighetsägaren kommer cirka två månader innan dess få ett besked om vad utredningen har resulterat i, tillsammans med ytterligare information kring vad en förmedling innebär, vilka rättigheter och alternativ man har. Fastighetsägaren kommer även att bli inbjuden till ett informationsmöte cirka en månad innan förmedlandet.

I samband med förmedlandet faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Ifall utredningen visar att det inte finns en sedan tidigare etablerad förbindelsepunkt för fastigheten kommer den då istället, eftersom den är belägen inom verksamhetsområde och är planlagd eller bebyggd, att läggas in i Borgholm Energis övergripande plan för VA-utbyggnad. När och hur anslutning till kommunalt VA kommer att ske meddelas då i ett senare skede.

Hur gamla förbindelsepunkter kan det gälla?

Från 70-talet och framåt.

Förbindelsepunkter från 70-talet – fungerar dessa verkligen ännu?

Med största sannolikhet gör de det. Men i samband med anslutning kommer en inspektion av förbindelsepunkten ske för att säkra funktionaliteten.

Borde inte kostnaden vara enligt taxan då förbindelsepunkten etablerades?

Avgiftsskyldighet uppstår enligt Lag om Allmänna Vattentjänster (LAV) vid tidpunkten för förmedlandet. Vid den tidpunkten gällande Taxa gäller.

Varför måste jag betala anläggningsavgift för min obebyggda tomt – jag har ju inte ens ett bygglov?

Om fastigheten är belägen inom verksamhetsområde och detaljplanelagt område är den att betrakta som avsedd att bebyggas, varvid betalningsskyldighet enligt LAV uppstår.

Det är inget avtal jag tecknat – har ni verkligen lov att skicka en faktura utan mitt godkännande?

Ja. Inom verksamhetsområde råder enligt LAV avgiftsskyldighet varför separata avtal inte behöver tecknas.

Måste jag betala för anslutning till kommunalt vatten om jag har en egen brunn som fungerar?

Om fullgoda vattenvärden, avseende kvalitet och kvantitet, enligt gällande riktlinjer kan styrkas med godkänt vattenprov är man inte skyldig att ansluta till kommunalt vatten.

Beställning av kostnadsfritt vattenprov görs hos Borgholm Energi vilka genomför provtagning och analys hos ackrediterat laboratorium. Svaret skickas till fastighetsägaren.

Måste jag ha kommunalt avlopp, jag har ju en egen trekammarbrunn?

Verksamhetsområde är beslutat med hänsyn till människors hälsa och miljön. Det finns ingen bättre enskild avloppslösning än den kommunala, varför undantag till den kollektiva betalningsskyldigheten inte är möjligt. Fastighetsägaren har dock rätt att använda den enskilda lösningen så länge tillståndet gäller, med den kollektiva betalningsskyldigheten kvarstår.

Min trekammarbrunn är bara några år gammal – måste jag ändå betala anslutningsavgiften?

Ja, betalningsskyldigheten kvarstår. Men om den tekniska lösningen är mindre än tio år gammal kan du få viss ersättning för onyttigförklarandet av anläggningen.

Kontakta oss för information hur du ansöker om ersättning.

Om jag inte har råd med att betala anläggningsavgiften, vad gör jag då?

Kontakta din bank för finansieringsalternativ. Betald anläggningsavgift för kommunalt VA är en värdehöjande faktor vid värdering av fastigheten.

Borgholm Energi kan vid enstaka fall, enligt vissa enligt LAV föreskrivna förutsättningar, medge att dela upp betalning av anläggningsavgiften över tid.

Vilken betalningstid gäller för anläggningsavgiften?

För fastighetsägare till fastigheter med tidigare oförmedlad förbindelsepunkt kommer kostnaden för anläggningsavgiften troligtvis oväntat. Därför försöker vi informera i så god tid som möjligt om vad som kommer att hända, vilka alternativ som finns för att ge fastighetsägaren möjlighet att planera.

För fastigheter inom projektet med tidigare oförmedlade förbindelsepunkter gäller även en utökad betalningstid om 90 dagar från förmedling/fakturering.

Jag har inte råd att betala anläggningsavgiften och måste sälja fastigheten. Kan ni göra om fakturan till köparen istället?

Nej. Enligt LAV är den som är fastighetsägare vid fakturans förfallodatum avgiftsskyldig.

Vilka är mina alternativ som fastighetsägare?

 1. Betala anläggningsavgiften vilket innebär att fastigheten för all framtid har tillgång till kommunala VA-tjänster.
 2. Om fastigheten har tillgång till eget vatten och om fullgoda vattenvärden, avseende kvalitet och kvantitet, enligt gällande riktlinjer kan styrkas med godkänt vattenprov är man inte skyldig att ansluta till kommunalt vatten.
 3. Genomföra en förrättning (sammanslagning) av fastigheten med en angränsande fastighet. Ansökan om detta görs hos Lantmäteriet.

Vi som betalat anläggningsavgifter och brukningsavgifter i alla år, får vi tillbaka pengar nu när alla fastigheter med tidigare oförmedlade förbindelsepunkter ansluts?

Anläggningsavgifterna påverkas inte av att fler nu ansluts.

Endast anslutna fastigheter är enligt det kollektiva betalningsansvaret avgiftsskyldiga för brukningsavgifter. Med fler fastigheter anslutna till den kommunala va-anläggningen kommer dock kommande drift & underhållskostnader, vilka finansieras via brukningsavgifter, att fördelas på flera kunder.

Upphandlingar

När får direktupphandling användas?

Direktupphandling är tillåten i tre situationer:

 • Upphandlingens värde uppgår till högst cirka 615 312 kronor vid upphandling enligt LOU eller högst cirka 1 142 723 kronor vid upphandling enligt LUF.
 • Förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.
 • Det finns synnerliga skäl.

Kräver direktupphandling skriftligt avtal?

Nej, regelverket ställer inte krav på skriftligt avtal vid direktupphandling. En upphandlande myndighet eller enhet ska ”anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen” om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor exklusive moms.

Kräver direktupphandling konkurrensutsättning?

Nej, regelverket kräver inte konkurrensutsättning vid direktupphandling. Däremot ska upphandlande myndigheter och enheter ha egna riktlinjer för användning av direktupphandling, som i sin tur kan ställa krav på konkurrensutsättning.

Får bolaget direktupphandla från flera olika leverantörer?

Ja, notera dock att 615 312 kronor exklusive moms är ett gränsbelopp för myndighetens eller enhetens samlade inköp ”av samma slag” under räkenskapsåret. Sannolikt bör alla upphandlingar av leverantörer räknas samman, men ibland är det en tolkningsfråga vad som är ”av samma slag”.

Får bolaget direktupphandla leverantörer om något akut händer?

Ja, direktupphandling kan användas vid synnerlig brådska som orsakats av oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. Tidsnöd på grund av dålig planering ger däremot inte rätt till direktupphandling.

Ska LOU eller LUF tillämpas?

I vissa fall kan en upphandlande myndighet bedriva verksamhet inom ramen för båda direktiven/lagarna, det vill säga både LOU och LUF. Det avgörande för om upphandlingen ska göras enligt det klassiska direktivet/LOU eller enligt försörjningsdirektivet/LUF är i detta fall för vilken verksamhet det som upphandlas är avsett. Om det som upphandlas är avsett för båda verksamheterna får en överviktsprincip tillämpas. Vid denna tillämpning ska kontraktets värde vara avgörande. Om det som upphandlas till största delen är hänförligt till den verksamhet som omfattar den klassiska sektorn ska detta regelverk tillämpas. Även för det fall att det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser ska regelverket för den klassiska sektorn tillämpas. Se vidare LUF 1 kap 25 §.

Lokaler & lägenheter

Vem sköter snöröjning vid Borgholm Energis fastigheter?

Serviceavdelningen (Gata-Park) ansvarar för snöröjningen vid Borgholm Energis fastigheter. Har du synpunkter på snöröjning och sandning kan du göra en felanmälan här eller ringa kundtjänst på telefon: 0485- 883 00

Vem sköter gräsklippningen vid Borgholm Energis fastigheter?

Serviceavdelningen (Gata-Park) ansvarar för gräsklippningen vid Borgholm Energis fastigheter. Har du synpunkter på gräset kan du göra en felanmälan här eller ringa kundtjänst på telefon: 0485- 883 00

Hur gör jag en felanmälan?

Du kan göra en felanmälan till fastighetsavdelningen här, för sådant som inte fungerar, har gått sönder eller behöver åtgärdas

Kontakt

När startar min elleverans?

På den bekräftelse som du fått står avtalstiden för leveransen med pris och avtalets start- och sluttid.

Hur kommer jag i kontakt med Borgholm Energi?

Du kan välja att kontakta oss via e-post, kontaktformulär på hemsidan, eller per telefon 0485-883 00. Våra öppettider är mån-fre. 8-16, fre. 8-15 med lunchstängt mellan 12-13.

Hur ofta kommer fakturorna?

Du kan själv välja om du vill ha faktura månadsvis, kvartalsvis eller helår.

Vilket är mitt OCR-nummer?

Ditt OCR-nummer är det samma som fakturanumret och även referensnumret som står på inbetalningskortet på din faktura.

Hur gör jag om jag flyttar?

För elen ska du anmäla till ditt elnätsföretag (oss eller Eon) när du ska flytta. Meddela oss om vi är ditt elhandelsföretag att du ska flytta och den nya adressen som elavtalet ska flyttas över till. För övriga avtal ska du meddela oss senast 1-2 veckor innan flytten sker. Fyll i flyttanmälan och läs mer om att flytta här

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp

Varför är vattnet missfärgat?

Det kan beror på en vattenläcka eller kraftig tappning. Under sommarmånaderna, och framför allt kring midsommar, när många fritidsboende sätter på vattnet för säsongen kan det mangan och järn som finns i ledningarna lossna och missfärga vattnet. Vattnet är dock ofarligt att dricka.

Varför är det dåligt tryck?

Möjligtvis kan det vara en vattenläcka. Fråga dina grannar om de har samma problem. Är det lika dåligt tryck i hela huset kontakta rörmokare eller kundservice 0485-88300. Under de intensiva sommarmånaderna är det dock vanligt med dåligt tryck eftersom belastningen på ledningsnätet är så hög. Delvis av denna orsak är det bevattningsförbud på hela Öland den 31 maj – 31 augusti.

Kommer avgifterna att höjas varje år?

VA-verksamheten är helt taxefinansierad, d.v.s. inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. Det innebär att intäkterna ska matcha kostnaderna och den generella kostnadsutvecklingen gör att intäkterna måste justeras för att täcka dessa. Detta gäller även i framtiden.

Vattenmätaren läcker - vad ska jag göra!

Om det är akut gör du säkrast i att stänga av kranen före mätaren och kontakta kundservice  på 0485-88300.

Vad menas med verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Vem fattar beslut om verksamhetsområde och går ett sådant beslut att överklaga?

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder förutsättningarna för bildande av verksamhetsområde. Grundläggande är Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV), som i § 6 säger att:

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”

Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. En fastighetsägare kan överklaga beslutet enligt kommunallagens 10 kap om laglighetsprövning. Alla som äger fastighet, även om man inte är skriven i Borgholm, har rätt att överklaga.

VA-ärenden kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Måste jag ansluta mig till det kommunala VA-systemet?

Bor du inom ett verksamhetsområde har du rätt till den eller de VA-tjänster som är antagna för området. Inom ett verksamhetsområde har huvudmannen (Borgholm Energi) rättighet att ansluta fastigheter till den eller de VA-tjänster som är antagna för området.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområde så har huvudmannen ingen skyldighet att ansluta fastigheten. Fastighetsägaren kan komma in med en ansökan att få ansluta som avtalskund utanför verksamhetsområde. För att avgöra om din fastighet kan anslutas till kommunalt VA krävs en utredning, vilket görs när en ansökan om anslutning har inkommit.

För stora uttag av grundvatten samt bristfälliga enskilda avloppsanläggningar förorenar grund- och ytvatten.
Enligt ett EU-direktiv för vatten ska vattenkvaliteten i våra kustvatten förbättras. Kommunalt vatten och avlopp leder till minskad belastning och innebär att vi får bättre badvatten, mindre algblomning och bättre siktdjup.

Jag har bra vatten, går det att fortsätta använda det?

Det är möjligt att enbart ansluta sig till spillvattenservicen (grå- och svartvatten) och fortsätta använda sin egen vattenbrunn om vattnet därifrån är tjänligt utan anmärkningar utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter,SLVFS 2001:30, bilaga 2.

Detta utreds via ett vattenprov som bedöms av ett ackrediterat laboratorium.

Vad får jag hälla i avloppet?

Det som hör hemma i avloppet är i stort sett vattnet efter toalettbesök (bara kiss, bajs och toalettpapper), disk, dusch/bad och tvätt. Fettet ska torkas ur stekpannan innan disk. Ditt fasta avfall ska du lägga i sopkärlet. Rester av kemikalier ska lämnas vid Kalleguta eller Böda återvinningscentral. Medicinrester ska du lämna på Apoteket.

Fasta föremål och starka kemikalier orsakar problem i avloppsreningsverken. Vissa ämnen går överhuvudtaget inte att få bort ur avloppsvattnet, utan de följer med ut till Östersjön. Därför är det viktigt att du tänker på hur du använder avloppet. Vi som tar hand om det hoppas att hushållen ska bli lika duktiga som industrin på att använda avloppet rätt

Källaröversvämning – vad ska jag göra?

Ett gott råd för att undvika översvämning i källaren är att hålla avloppet i bra skick. Om det blir akut källaröversvämning kan du kontakta räddningstjänsten eller något privat företag för att pumpa bort vattnet. Om översvämningen beror på brister i Borgholm Energis avloppsledningar ersätter vi uppkomna kostnader via försäkringsbolagen.

Hur avkalkar jag miljöanpassat?

Citronsyra och vinsyra går bra att använda som avkalkningsmedel, eftersom syra löser upp kalk. Använd citronsyra eller vinsyra löst i vatten till exempelvis kastruller och rostfria skålar. Även utspädd hushållsättika eller ättiksprit kan användas för avkalkning av till exempel kaffebryggare.

Biltvätt – vad ska jag tänka på?

När du tvättar för hand, tvätta då i första hand på bensinstationens självtvätt, i andra hand på platser där marken kan ta upp tvättvattnet, till exempel på gräsmatta eller grusgång. Undvik att stå på gatan eller asfalterade garageuppfarter där tvättvattnet rinner ner i dagvattensystemet och vidare direkt ut i Kalmarsund/Östersjön. Använd miljöanpassade bilvårdsmedel och låt dem verka minst 5-10 minuter. Motortvätt ska göras på verkstad eller bensinstation.

Avloppsstopp – vad ska jag göra?

Prova med hett vatten, sugkopp och rensband om du har stopp i avloppet. Undvik starka kemiska propplösare. Om proppen inte går att lösa upp kanske avloppet behöver renspolas -kontakta din rörfirma. Om det verkar vara stopp i de kommunala ledningarna utanför din tomt ska du kontakta Borgholm Energis kundservice, tfn 0485-883 00. Vid akut problem med kommunala ledningar ring 0485-883 00 (dagtid) eller 0485-101 02 (kvällar, helger).

VA-taxan

Varför betalar man för kommunalt VA?

VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter och ska vara så rättvist fördelade som möjligt efter den nytta som din fastighet anses ha av vattentjänsten. Dessutom gäller självkostnadsprincipen. Den innebär att avgiften inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.

Måste jag ansluta mig, jag är ju bara där på sommaren?

Ja, inom ett verksamhetsområde måste alla fastigheter anslutas, om utredningar visar att behov av allmänt VA föreligger. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugeägare eller obebyggda fastigheter.

Hur är anläggningsavgiften uppbyggd?

Anläggningsavgiften är uppbyggd av olika delar; servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

 • Servisavgiften syftar till att täcka medelkostnaden för en servisledning av normal längd och dimension. Servisledningen är den ledning som går från vår huvudledning i gatan fram till den punkt vid tomtgränsen där du kan koppla in ledningarna som finns på din fastighet.
 • Förbindelsepunktsavgiften ska täcka kostnaden för anslutningen vid tomtgränsen.
 • Tomtyteavgiften speglar att utbyggnadskostnaden normalt sett stiger med ökande tomtstorlek. Avgiften är rörlig och storleken beror på hur stor fastighet du har upp till 1500 m2. Därefter är avgiften fast. Uppgifter om tomtytans storlek hämtar vi från fastighetsregistret.
 • Lägenhetsavgift betalas av varje bostad på fastigheten. Lägenhetsavgiften gäller alla typer av bostäder och är ett mått på den nytta fastigheten har av att få tillgång till vatten och avlopp. Har du en bostad på tomten betalar du en lägenhetsavgift. För ett hyreshus med 8 lägenheter ska 8 lägenhetsavgifter betalas. För andra typer av fastigheter som t.ex. kontor och butiker beror antalet lägenheter på storleken på lokalen.

När och varför betalar jag anläggningsavgiften?

Anläggningsavgift betalar du som ansluter din fastighet till någon av våra vattentjänster för första gången. Enligt lag inträder avgiftsskyldigheten när VA-huvudmannen upprättat och meddelat fastighetsägaren förbindelsepunktens läge. Avgiften är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna för att ansluta nya fastigheter till det allmänna VA-nätet. Den ska täcka din del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och för själva utbyggnaden fram till tomtgränsen.

Anläggningsavgiften måste motsvara de förväntningar som samhället och kommunen har vad gäller utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Storleken på anläggningsavgiften ses därför över regelbundet för att anpassas till samhällsplaneringen och kostnadsutvecklingen i övrigt.

Hur mycket ska jag betala?

Kostnaden för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen varierar och beror på vilka och hur många av våra vattentjänster som du ansluter dig till och också när du ansluter dig. Kostnaden beror också på hur stor tomt du har och hur många lägenheter som finns på fastigheten. Det innebär att storleken på avgiften varierar mellan olika fastigheter.

På sidan om taxor och avgifter kan du få en uppfattning om hur stor den preliminära anläggningsavgiften är för just din fastighet.

Varför är det så dyrt? Jag betalar inte alls lika mycket i min fasta bostad som i mitt fritidshus.

Samtliga fritidsboende betalar en schablonavgift  på 80 kubikmeter per år. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxan. Taxan ska finansiera underhåll och drift av ledningar, vatten- och reningsverk året om, samt garantera en så bra funktion som möjligt under de intensiva sommarmånaderna.

Vem betalar?

Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär var och en ansvarar för hela betalningen. Borgholm Energi skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.

Vem betalar vid arrendering?

Om du arrenderar en fastighet likställs du med en fastighetsägare. Den som använder bostaden anses ha störst nytta av inkopplingen till det allmänna VA-nätet. Det innebär att om du arrenderar en fastighet är det du som betalar anläggningsavgiften. Samma sak gäller för dig som har en tomträtt.

Vad händer om jag inte har råd med anläggningsavgiften?

Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande, och godtagbar säkerhet kan ställas, kan en delbetalning av anläggningsavgiften göras under 10 år.

Om taxan höjs, vad grundas höjningen på? Kan jag betala min anslutningsavgift i förtid?

Anläggningsavgiften är densamma oavsett hur mycket man vistas i sin bostad. Denna avgift ska täcka kostnaderna för att ansluta nya fastigheter till det allmänna VA-nätet. Den ska täcka din del av kostnaderna för utbyggnad av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och för själva utbyggnaden fram till din tomtgräns.

Anläggningsavgiften måste motsvara de förväntningar som samhället och kommunen har vad gäller utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen. Storleken på anläggningsavgiften ses därför över regelbundet för att anpassas till samhällsplaneringen och kostnadsutvecklingen i övrigt. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxenivåer.

Avgiftens storlek bestäms av VA-taxan det år Borgholm Energi skriftligen förmedlar fastighetens förbindelsepunkt. Avgiften får inte faktureras innan förbindelsepunkten är förmedlad, varför anslutningsavgiften inte kan betalas i förskott. Borgholm Energi utreder kontinuerligt taxans nivå i förhållande till kostnaderna för VA-utbyggnad.

Hur bestäms brukningsavgiften?

Brukningsavgiften är en löpande avgift som ska täcka kostnaderna för bland annat drift, underhåll och investeringar. Brukningsavgiften är indelad i en fast avgift och en rörlig avgift.

Den fasta avgiften ska täcka de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering. Alla kunder betalar den fasta avgiften. Det gäller oavsett om du är permanentboende, sommarstugeägare eller äger en fastighet som är obebyggd.

Den rörliga avgiften täcker de kostnader som uppkommer för att producera och distribuera dricksvatten och för att rena avloppsvatten. För permanentboende baseras den rörliga avgiften på faktisk förbrukning. För fritidsboende faktureras en schablonavgift.

Fritid

Hur får jag en båtplats?

För att ansöka om en båtplats måste du kontakta hamnkaptenen i den hamn där du vill hyra. Kontaktuppgifterna hittar du här.

I Borgholms hamn är det Borgholms båtklubb som ansvarar för de fasta båtplatserna.

Vad gäller för ställplatserna för husbil?

En ställplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till en eller ett fåtal övernattningar.

Ställplatser erbjuds i mån av plats och kan inte bokas. Betalning sker via en betalautomat i Böda hamn, Kårehamn och i Borgholms yttre hamn. I hamnarna i Nabbelund, Byxelkrok och Sandvik sköter hamnkaptenen betalningen.

Alla ställplatser erbjuder tillgång till toalett och dusch. De flesta erbjuder även el mot en avgift.

Vem städar badplatserna?

Det är olika aktörer som ansvarar för renhållningen vid badstränderna beroende på var det är. Borgholm Energi ansvarar för renhållningen vid följande badplatser: Dovreviken, Sandvik, Köpingsvik, Sjöstugan, Böda hamn och Klinta bodar.

I övrigt är det lokala föreningar och samfälligheter som ansvarar för skötsel och renhållning vid badstränderna.

Varför finns det ingen soptunna?

För några år sedan beslutade kommunen i samråd med länsstyrelsen att ta bort soptunnorna vid flera badstränder eftersom de felaktigt användes för att slänga hushållssopor. Hjälp oss hålla stränderna rena – ta med dig soporna hem!

Vem städar toaletten?

Det är olika aktörer som ansvarar för att hålla toaletterna rena och fräscha. Borgholm Energi ansvarar för vissa, på uppdrag av kommunen.

Finns det hundgårdar i Borgholms kommun?

Det finns en hundgård i Borgholm på Åkerhagsvägen och en i Löttorp.

Tänk på att hunden ska vara rastad innan den går in i hundgården och att fråga om det går bra att släppa in din hund, om det finns andra hundar i gården. Tänk på att plocka upp efter din hund om den skulle råka uträtta sina behov i gården.

Finns det något hundbad i Borgholms kommun?

Det finns en hundbadplats där hundar kan vara lösa vid Klinta bodar. På övriga badplatser får hunden inte vara lös fr.o.m. den 1 juni till den 31 augusti.

Var finns lekparkerna i Borgholms kommun?

De lekparker som Bogholm Energi ansvarar för finns i Södra Parken, Beckmans park, Karlshöjd, Björkviken, Rosenfors, Markgatan, Hasselvägen

Återvinning & avfall

Matavfall

Varför sortera ut matavfallet?

I vårt samhälle uppstår stora mängder avfall. För att kunna nå en hållbar utveckling behöver vi använda oss av alla möjligheter till att spara på resurserna och leva efter att förebygga – återanvända – återvinna avfall.

Riksdagen har antagit ett nationellt miljömål som säger att minst 50 % av matavfallet från hushåll, butiker, restauranger och storkök ska återvinnas genom biologisk behandling till 2018, så att växtnäring och energi kan tas tillvara.

Matavfallet sorteras ut, samlas in och behandlas för att vi vill bidra till en bättre miljö. Matavfallet blir till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och kan användas till åkermark och ekologisk odling. På detta sätt återförs matavfallet till kretsloppet.

Hur går det till att samla in matavfallet?

Matavfallet slängs i den gröna påsen. Det är viktigt att du knyter påsen med en dubbelknut så att den sluter tätt och innehållet inte faller ut och blandas med övriga sopor. Den gröna påsen lägger du i det vanliga sopkärlet tillsammans med påsar med restavfall.

Soporna transporteras med sopbilen till en optisk sorteringsanläggning. En kamera känner igen den gröna färgen och de gröna påsarna separeras från de övriga. Innehållet i den gröna påsen förbehandlas och transporteras till en anläggning där det rötas. Slutprodukterna är biogas och biogödsel. Restavfallet utvinns till el och värme genom förbränning.

Mina gröna påsar är slut, hur får jag nya?

Du som bor i villa eller fritidshus knyter en påse (det behöver inte vara en grön påse) runt handtaget på ditt sopkärl när du behöver nya påsar. Då kommer chauffören att lämna en ny rulle med påsar när sopkärlet töms. När du sedan har fått den nya rullen är det viktigt att du tar bort den fastknutna påsen från kärlet.

Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller förening för information om var du hämtar nya.

Du kan också hämta nya påsar på följande ställen:
– Återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda
– Stadshuset (vid torget i Borgholm)
– Borgholm Energis kontor (Badhusgatan 4, Borgholm)
– ICA Supermarket Borgholm
– ICA Nära Löttorpshallen
– ICA Nära Böda
– ICA Nära Trossen, Sandvik

De gröna påsarna ingår i avgiften för sophämtning.

Vad gör jag av den gröna påsen?

Det är upp till var och en var man vill förvara den gröna påsen. Det vanligaste är att det görs plats för den under diskbänken. Alla kök ser olika ut, en del har redan inredning där påsen enkelt passar in medan andra behöver införskaffa en påshållare. För dem som vill finns påshållare att hämta kostnadsfritt på återvinningscentralerna i Kalleguta och i Böda.

Vad slänger jag i den gröna påsen?

I den gröna påsen slänger du ditt matavfall. Resterna som blir över på tallriken när du ätit färdigt, mat som blivit för gammal eller dålig, skal av frukt och grönt etc. Här kan du se vad du som ska slängas och inte ska slängas i den gröna påsen.

Kan jag lägga trädgårdsavfall (gräs, löv, grenar, ris) i den gröna påsen?

Trädgårdsavfall får inte läggas i kärlet för matavfall. Däremot går det bra att kompostera det själv hemma i trädgården eller att lämna in det på kommunens återvinningscentral i Böda och Kalleguta.

Latrin

Hur avslutar jag mitt latrinabonnemang?

För att ett latrinabonnemang ska kunna avslutas, krävs det att det finns en annan godkänd toalettlösning på fastigheten. Det finns flera alternativa lösningar, läs mer om vilka alternativ det finns till latrinhämtning under nästa fråga.

När en annan lösning är godkänd och klar, kontaktar du Borgholm Energi för att avsluta latrinabonnemanget. Om din nya toalettlösning kräver tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen, tänk då på att handläggningen av ärendet tar tid. Se därför till att skicka in ansökan i god tid innan latrinabonnemanget startar på våren.

Vilka alternativ finns till latrinhämtning?

Latrinhantering är omodern och krånglig. Målet enligt kommunens avfallsplan är att upphöra med latrinhämtningen. Det finns inte alltid något bra alternativ, men i många fall skulle något av nedanstående kunna vara en bra lösning.

Torrtoalett med kompostering.
Det finns många olika sorters torrtoaletter. Hanteringen av innehållet är olika arbetskrävande beroende på vilken modell man väljer. För latrinkompostering krävs tillstånd. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information, tfn 0485-88 000, e-postadress kommun@borgholm.se. Observera att tillstånd för latrinkompostering är tidsbegränsade och personliga. Detta innebär att om tiden löper ut utan att en förlängning av tillståndet görs, eller att fastigheten byter ägare, upphör tillståndet och abonnemanget för latrin aktiveras igen.

Förbränningstoalett
Det finns förbränningstoaletter som förbränner innehållet efter toalettbesöket. De drivs med el eller gasol och påminner i typ och storlek om vanliga vattenklosetter. Det som blir kvar är lite aska som kan läggas i sopkärlet. En förbränningstoalett är ren, luktfri och bekväm jämfört med latrin i kärl. För förbränningstoaletter krävs tillstånd. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information, tfn 0485-88 000, e-postadress kommun@borgholm.se.

Vattentoalett ansluten till kommunalt avlopp
I vissa fall kan det finnas möjlighet att ansluta vattentoalett till kommunalt avlopp även utanför verksamhetsområdena för kommunalt avlopp. Läs mer här.

Vattentoalett ansluten till enskild avloppsanläggning
Det kan finnas möjlighet att ha vanlig vattentoalett med enskild avloppsanläggning. För det krävs tillstånd. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information, tfn 0485-88 000, e-postadress kommun@borgholm.se.

Varför är latrinhämtningen så dyr?

Enligt kommunens avfallsplan ska latrinhämtningen på sikt upphöra. Ett sätt att uppnå detta är att varje år höja taxan för latrin kraftigt.

Vad får läggas i latrinkärlet?

Vi måste be alla våra latrinkunder att bara använda latrinkärlen till latrin i form av urin, avföring och toalettpapper, alltså detsamma som får spolas ner i en vanlig vattentoalett. Torvströ eller liknande som används för att minska lukt från latrinen är också okej att lägga i kärlet.

Om det uppstår problem i anläggningen på grund av felaktigt innehåll i latrinkärlet, måste det gå att spåra varifrån kärlet kommer. Därför sitter det en etikett med din fastighetsbeteckning på varje kärl som lämnas till dig. Observera att det enbart är kärl med etiketter som kommer att hämtas från din fastighet.

OBS! Plastpåsar och plastsäckar ska inte användas eller läggas i latrinkärlen, inte heller övrigt hushållsavfall. Det ska läggas i sopkärlet!

Hur går latrintömningen till?

Alla inhämtade latrinkärl transporteras till en anläggning för våtkompostering i Norrtälje. Metoden med våtkompostering fungerar när det enbart är latrin i kärlet. Var därför noga med vad som läggs i kärlet! (Se frågan Vad får läggas i latrinkärlet?)

Sophämtning

Det luktar illa från mitt sopkärl. Vad kan jag göra?

Sommartid när du får avfall i form av räkskal och annat som snabbt börjar lukta är vårt råd att du förpackar det färska avfallet väl och fryser ner det. Lägg det i sopkärlet dagen före tömning så slipper du obehag med lukt och flugor.

Mitt kärl blir ofta överfullt. Vad kan jag göra?

Om du har småbarn eller många sommargäster och sopkärlet inte räcker till – fundera på byte till ett större kärl, så slipper du krångla med extra säckar. Det underlättar också för entreprenören som tömmer kärlen. Ett större kärl kostar inte särskilt mycket mer i årsavgift. Däremot får du betala en engångsavgift för att byta kärl.

Ibland blir mitt kärl överfullt. Vad kan jag göra?

Om sopkärlet blir för fullt någon gång ibland: ställ en extra säck hushållsavfall ovanpå sopkärlet, så att säcken kan tömmas tillsammans med kärlets innehåll. Då faktureras du bara den vanliga tömningsavgiften. En sopsäck bredvid kärlet debiteras som extra tömning.

Jag är ibland i mitt fritidshus under vinterhalvåret. Hur gör jag med sopkärlet då?

Då kan du beställa en extra tömning av sopkärlet. Det finns också en extra tjänst där kärlet hämtas och återlämnas inne på din tomt.

Vad ska jag tänka på när jag ställer ut sopkärlet?

 • Ställ alltid ut sopkärlet senast kl. 06.00 tömningsdagar och låt det stå ute tills det är tömt.
 • Placera kärlet på en plan yta med hjulen mot fastigheten.
 • Lägg inte tunga saker, som till exempel sten, på locket. (En extra säck sopor på locket är dock okej.)
 • Kolla att streckkodsetiketten är fri från smuts, frost och snö.
 • Vintertid ska det vara skottat 60 cm runt kärlet.
 • Om flera sopkärl rullas ut till samma plats: kontrollera att du tar rätt kärl med dig hem när kärlet är tömt.

Jag slänger ingenting i mitt sopkärl. Kan jag slippa betala då?

Även för den som sorterar sitt avfall väldigt noga blir det alltid något kvar som ska läggas i sopkärlet, exempelvis gamla diskborstar, dammsugarpåsar, kuvert och kladdiga plastpåsar. För dig som inte tycker att du har någon användning alls av ditt sopkärl, finns möjligheten att söka dispens hos kommunens miljöenhet enligt gällande taxa. Om du blir beviljad uppehåll i hämtning, betalar du fortfarande den del av årsavgiften som avser grundavgift, men hämtningsavgiften debiteras inte. Blir du beviljad befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen debiteras du varken grund- eller hämtningsavgift. Läs mer om detta i renhållningsföreskrifterna.

Avfallsavgifter

Vad betalar jag för?

Avgiften för renhållning är uppdelad i en grundavgift och en vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Grundavgiften går till att finansiera alla fasta kostnader såsom administration, information, räntekostnader m.m. Alla återvinningscentraler finansieras genom grundavgiften.

Det finns olika abonnemang att välja på, beroende på vilka behov och avfallsmängder du har.

El

Hur stor är anslutningsavgiften?

Se Avgifter & taxor elnät. Du kan även kontakta vår Kundservice, tfn 0485-883 00, för att få reda på anslutningsavgiften.

Hur ofta ska min elmätare läsas av?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren läses från och med juli 2009 din elmätare av en gång i månaden. Det görs med så kallad fjärravläsning av elnätbolaget.

Får jag läsa av elmätaren själv?

Ja, det får du.  Om du ska byta elleverantör eller flytta så kommer vi ut och läser av mätaren.

Vad menas med fjärravläsning?

Mätarställningen skickas automatiskt till oss en gång i månaden, så kallad fjärravläsning.

Vad ska jag tänka på vid elavbrott?

Kontrollera husets elsäkringar
Elavbrott kan bero på olika saker. Börja med att kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna i proppskåpet vid elavbrott. Ha alltid reservsäkringar hemma. Om säkringarna eller jordfelsbrytaren löser ut igen efter att du bytt eller återställt dem ska du kontakta en elektriker. Om du inte hittar något fel hemma – kontrollera om det finns el i området runtomkring. Är det elavbrott i ett helt område måste det åtgärdas av företaget som äger elnätet. Du kan få information genom att lyssna på lokalradion eller ringa elnätföretaget.

Har du elradiatorer?
Stäng av radiatorerna om du har direktverkande elvärme. Sätt på en radiator åt gången, med lite mellanrum, när strömmen är tillbaka. Det minskar risken för överbelastning på elnätet.

Kyl, frys, disk- och tvättmaskin
Håll frys och kylskåp stängda. En fylld frys håller kylan minst ett dygn. Stäng av disk- och tvättmaskin och stäng vattenkranarna. Ta ut ömtålig tvätt med nödöppningsfunktionen.

Var förberedd -bra att ha hemma
Det är bra att vara förberedd på elavbrott, särskilt under vintern när det är kallt och mörkt. Ha alltid batteridriven radio, ficklampor och reservbatterier hemma. Förrådet av ved eller annat bränsle bör också ses över. Ett annat tips är att ha lättlagad mat i skafferiet.

Stearinljus och värmeljus ger både värme och belysning. Med vedspis, kamin eller liknande håller man värmen och det kan också gå att värma vatten och mat. Fotogen, rödsprit- eller gasolkamin är alternativ om du inte har någon fast eldstad i huset. Varmvatten och matlagning kan även ordnas med friluftskök.

Håll värmen och tappa upp vatten
Man håller värmen bättre tillsammans, så försök samlas i samma rum vid långvariga elavbrott. Täck för fönstren med t ex filtar. Yllekläder värmer bra, särskilt varma sockar och mössa. Använd gärna sovsäck, om du har en. Tappa upp vatten för mat, dryck, personlig hygien och toalettspolning. Vattenpumpen fungerar inte utan el. Om du har kommunalt vatten finns risken att vattentrycket sjunker vid långvariga elavbrott.

Tänk på brandrisken!
Tänk på ha fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning hemma! Ha alltid uppsikt över öppen eld. Eld förbrukar syre, så om ventilationen i huset inte fungerar vid elavbrott behövs vädring.

Varför får jag två olika elräkningar?

 

Bor du inom Borgholm Energis elnätsområde får du dels en räkning från Borgholm Energi – vi är din nätleverantör och nätavgiften omfattar abonnemang och elöverföringsavgift. Den andra elräkningen kommer från din elleverantör och omfattar kostnaderna för den el som du använder (elhandelskostnad). Här kan du själv göra ett aktivt val och välja elleverantör. Bor du utanför vårt elnätsområde är det E.on som ansvarar för elnätet och den ena fakturan kommer då från dem.

Varför får jag och mina grannar så olika elräkningar, trots lika stora lägenheter?

Tänk på att titta på årsförbrukningen, inte en enskild elräkning! Elanvändningen kan variera mycket mellan olika hushåll. Den beror på hur många personer som bor i lägenheten och om man har extra utrustning som till exempel infravärmare, vattensäng, särskild ventilation eller extra element. Era elpriser kan också vara olika.

Om du bor i lägenhet där du själv betalar värme och varmvatten via elräkningen har rumstemperaturen och varmvattenförbrukningen stor betydelse.