Matavfall

Varför sortera ut matavfallet?

I vårt samhälle uppstår stora mängder avfall. För att kunna nå en hållbar utveckling behöver vi använda oss av alla möjligheter till att spara på resurserna och leva efter att förebygga – återanvända – återvinna avfall.

Riksdagen har antagit ett nationellt miljömål som säger att minst 50 % av matavfallet från hushåll, butiker, restauranger och storkök ska återvinnas genom biologisk behandling till 2018, så att växtnäring och energi kan tas tillvara.

Matavfallet sorteras ut, samlas in och behandlas för att vi vill bidra till en bättre miljö. Matavfallet blir till biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. Biogödsel, som är en rest från rötningsprocessen, har hög näringshalt och kan användas till åkermark och ekologisk odling. På detta sätt återförs matavfallet till kretsloppet.

Hur går det till att samla in matavfallet?

Matavfallet slängs i den gröna påsen. Det är viktigt att du knyter påsen med en dubbelknut så att den sluter tätt och innehållet inte faller ut och blandas med övriga sopor. Den gröna påsen lägger du i det vanliga sopkärlet tillsammans med påsar med restavfall.

Soporna transporteras med sopbilen till en optisk sorteringsanläggning. En kamera känner igen den gröna färgen och de gröna påsarna separeras från de övriga. Innehållet i den gröna påsen förbehandlas och transporteras till en anläggning där det rötas. Slutprodukterna är biogas och biogödsel. Restavfallet utvinns till el och värme genom förbränning.

Mina gröna påsar är slut, hur får jag nya?

Du som bor i villa eller fritidshus knyter en påse (det behöver inte vara en grön påse) runt handtaget på ditt sopkärl när du behöver nya påsar. Då kommer chauffören att lämna en ny rulle med påsar när sopkärlet töms. När du sedan har fått den nya rullen är det viktigt att du tar bort den fastknutna påsen från kärlet.

Bor du i lägenhet kontaktar du din hyresvärd eller förening för information om var du hämtar nya.

Du kan också hämta nya påsar på följande ställen:
– Återvinningscentralerna i Kalleguta och Böda
– Stadshuset (vid torget i Borgholm)
– Borgholm Energis kontor (Badhusgatan 4, Borgholm)
– ICA Supermarket Borgholm
– ICA Nära Löttorpshallen
– ICA Nära Böda
– ICA Nära Trossen, Sandvik

De gröna påsarna ingår i avgiften för sophämtning.

Vad gör jag av den gröna påsen?

Det är upp till var och en var man vill förvara den gröna påsen. Det vanligaste är att det görs plats för den under diskbänken. Alla kök ser olika ut, en del har redan inredning där påsen enkelt passar in medan andra behöver införskaffa en påshållare. För dem som vill finns påshållare att hämta kostnadsfritt på återvinningscentralerna i Kalleguta och i Böda.

Vad slänger jag i den gröna påsen?

I den gröna påsen slänger du ditt matavfall. Resterna som blir över på tallriken när du ätit färdigt, mat som blivit för gammal eller dålig, skal av frukt och grönt etc. Här kan du se vad du som ska slängas och inte ska slängas i den gröna påsen.

Kan jag lägga trädgårdsavfall (gräs, löv, grenar, ris) i den gröna påsen?

Trädgårdsavfall får inte läggas i kärlet för matavfall. Däremot går det bra att kompostera det själv hemma i trädgården eller att lämna in det på kommunens återvinningscentral i Böda och Kalleguta.

Latrin

Hur avslutar jag mitt latrinabonnemang?

För att ett latrinabonnemang ska kunna avslutas, krävs det att det finns en annan godkänd toalettlösning på fastigheten. Det finns flera alternativa lösningar, läs mer om vilka alternativ det finns till latrinhämtning under nästa fråga.

När en annan lösning är godkänd och klar, kontaktar du Borgholm Energi för att avsluta latrinabonnemanget. Om din nya toalettlösning kräver tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen, tänk då på att handläggningen av ärendet tar tid. Se därför till att skicka in ansökan i god tid innan latrinabonnemanget startar på våren.

Vilka alternativ finns till latrinhämtning?

Latrinhantering är omodern och krånglig. Målet enligt kommunens avfallsplan är att upphöra med latrinhämtningen. Det finns inte alltid något bra alternativ, men i många fall skulle något av nedanstående kunna vara en bra lösning.

Torrtoalett med kompostering.
Det finns många olika sorters torrtoaletter. Hanteringen av innehållet är olika arbetskrävande beroende på vilken modell man väljer. För latrinkompostering krävs tillstånd. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information, tfn 0485-88 000, e-postadress kommun@borgholm.se. Observera att tillstånd för latrinkompostering är tidsbegränsade och personliga. Detta innebär att om tiden löper ut utan att en förlängning av tillståndet görs, eller att fastigheten byter ägare, upphör tillståndet och abonnemanget för latrin aktiveras igen.

Förbränningstoalett
Det finns förbränningstoaletter som förbränner innehållet efter toalettbesöket. De drivs med el eller gasol och påminner i typ och storlek om vanliga vattenklosetter. Det som blir kvar är lite aska som kan läggas i sopkärlet. En förbränningstoalett är ren, luktfri och bekväm jämfört med latrin i kärl. För förbränningstoaletter krävs tillstånd. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information, tfn 0485-88 000, e-postadress kommun@borgholm.se.

Vattentoalett ansluten till kommunalt avlopp
I vissa fall kan det finnas möjlighet att ansluta vattentoalett till kommunalt avlopp även utanför verksamhetsområdena för kommunalt avlopp. Läs mer här.

Vattentoalett ansluten till enskild avloppsanläggning
Det kan finnas möjlighet att ha vanlig vattentoalett med enskild avloppsanläggning. För det krävs tillstånd. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information, tfn 0485-88 000, e-postadress kommun@borgholm.se.

Varför är latrinhämtningen så dyr?

Enligt kommunens avfallsplan ska latrinhämtningen på sikt upphöra. Ett sätt att uppnå detta är att varje år höja taxan för latrin kraftigt.

Vad får läggas i latrinkärlet?

Vi måste be alla våra latrinkunder att bara använda latrinkärlen till latrin i form av urin, avföring och toalettpapper, alltså detsamma som får spolas ner i en vanlig vattentoalett. Torvströ eller liknande som används för att minska lukt från latrinen är också okej att lägga i kärlet.

Om det uppstår problem i anläggningen på grund av felaktigt innehåll i latrinkärlet, måste det gå att spåra varifrån kärlet kommer. Därför sitter det en etikett med din fastighetsbeteckning på varje kärl som lämnas till dig. Observera att det enbart är kärl med etiketter som kommer att hämtas från din fastighet.

OBS! Plastpåsar och plastsäckar ska inte användas eller läggas i latrinkärlen, inte heller övrigt hushållsavfall. Det ska läggas i sopkärlet!

Hur går latrintömningen till?

Alla inhämtade latrinkärl transporteras till en anläggning för våtkompostering i Norrtälje. Metoden med våtkompostering fungerar när det enbart är latrin i kärlet. Var därför noga med vad som läggs i kärlet! (Se frågan Vad får läggas i latrinkärlet?)

Sophämtning

Det luktar illa från mitt sopkärl. Vad kan jag göra?

Sommartid när du får avfall i form av räkskal och annat som snabbt börjar lukta är vårt råd att du förpackar det färska avfallet väl och fryser ner det. Lägg det i sopkärlet dagen före tömning så slipper du obehag med lukt och flugor.

Mitt kärl blir ofta överfullt. Vad kan jag göra?

Om du har småbarn eller många sommargäster och sopkärlet inte räcker till – fundera på byte till ett större kärl, så slipper du krångla med extra säckar. Det underlättar också för entreprenören som tömmer kärlen. Ett större kärl kostar inte särskilt mycket mer i årsavgift. Däremot får du betala en engångsavgift för att byta kärl.

Ibland blir mitt kärl överfullt. Vad kan jag göra?

Om sopkärlet blir för fullt någon gång ibland: ställ en extra säck hushållsavfall ovanpå sopkärlet, så att säcken kan tömmas tillsammans med kärlets innehåll. Då faktureras du bara den vanliga tömningsavgiften. En sopsäck bredvid kärlet debiteras som extra tömning.

Jag är ibland i mitt fritidshus under vinterhalvåret. Hur gör jag med sopkärlet då?

Då kan du beställa en extra tömning av sopkärlet. Det finns också en extra tjänst där kärlet hämtas och återlämnas inne på din tomt.

Vad ska jag tänka på när jag ställer ut sopkärlet?

  • Ställ alltid ut sopkärlet senast kl. 06.00 tömningsdagar och låt det stå ute tills det är tömt.
  • Placera kärlet på en plan yta med hjulen mot fastigheten.
  • Lägg inte tunga saker, som till exempel sten, på locket. (En extra säck sopor på locket är dock okej.)
  • Kolla att streckkodsetiketten är fri från smuts, frost och snö.
  • Vintertid ska det vara skottat 60 cm runt kärlet.
  • Om flera sopkärl rullas ut till samma plats: kontrollera att du tar rätt kärl med dig hem när kärlet är tömt.

Jag slänger ingenting i mitt sopkärl. Kan jag slippa betala då?

Även för den som sorterar sitt avfall väldigt noga blir det alltid något kvar som ska läggas i sopkärlet, exempelvis gamla diskborstar, dammsugarpåsar, kuvert och kladdiga plastpåsar. För dig som inte tycker att du har någon användning alls av ditt sopkärl, finns möjligheten att söka dispens hos kommunens miljöenhet enligt gällande taxa. Om du blir beviljad uppehåll i hämtning, betalar du fortfarande den del av årsavgiften som avser grundavgift, men hämtningsavgiften debiteras inte. Blir du beviljad befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen debiteras du varken grund- eller hämtningsavgift. Läs mer om detta i renhållningsföreskrifterna.

Avfallsavgifter

Vad betalar jag för?

Avgiften för renhållning är uppdelad i en grundavgift och en vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Grundavgiften går till att finansiera alla fasta kostnader såsom administration, information, räntekostnader m.m. Alla återvinningscentraler finansieras genom grundavgiften.

Det finns olika abonnemang att välja på, beroende på vilka behov och avfallsmängder du har.