Avgifter & taxor sophämtning

Inför 2019 har avfallstaxan fått en ny struktur, där dokumentet är uppdelat i avgifter för en- och tvåfamiljshus respektive avgifter för flerbostadshus och verksamheter. Syftet med den nya taxan är att öka matavfallsutsorteringen, att främja rätt sortering av avfallet samt att minska utsläpp från transporter.

Här följer en sammanfattning av de största förändringarna i den nya taxan. Det fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner längst ner på sidan.

Om du har frågor kring hur den nya taxan påverkar dig och dina abonnemang, är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst!

För kunder med sopkärl finns det ett antal nyheter:

 • Sänkt viktavgift.
 • Sänkt avgift för byte av kärlstorlek.
 • För fritidsboende i kommunen som har ett sommarabonnemang ingår nu två kostnadsfria extratömningar under vintern. Dessa beställs hos vår kundtjänst. Se närmare information i taxan som finns att ladda ner längst ner på sidan.
 • Kunden kan faktureras avgift vid återkommande felsortering eller löst avfall i kärlet.
 • Kunden kan faktureras avgift vid återkommande felvänt kärl.
 • Avgift införs då specialfordon behövs, till exempel vid framkomlighetsproblem.
 • Abonnemang för det största kärlet (660 liter) erbjuds inte längre för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.
 • Kund som beställer extra hämtning, men inte ställer ut kärlet faktureras en avgift för detta.

För kunder med container, komprimator eller underjordsbehållare

Kunder med container, underjordsbehållare och komprimatorer får välja mellan två abonnemang; ett sorterat och ett osorterat. De fasta avgifterna är högre för ett osorterat abonnemang jämfört med ett sorterat abonnemang.

 • I det sorterade abonnemanget ingår en container och ett matavfallskärl (140-liter). Om det behövs fler matavfallskärl, betalar kunden enbart hämtningsavgift och viktavgift för de tillkommande matavfallskärlen.
 • Det osorterade abonnemanget innebär att kunden inte sorterar ut matavfall, utan slänger allt i en container, där avfallet sedan går till förbränning.
 • Även kunder med container, underjordsbehållare och komprimator kan faktureras avgift vid återkommande felsortering i behållaren.

Hämtning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall

Som kund går det att få hämtning av grovavfall (till exempel möbler), el-avfall och trädgårdsavfall hemma. Avgift tas ut per kolli. Om det är tunga saker som ska hämtas, behövs två personer, och då är avgiften högre. Tjänsten beställs hos Suez, 0485-561 560.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2019.

Hämtning hos en- och tvåfamiljshus samt fritidshus

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år
Hämtning 26 gånger per år
Årsavgift, kr/år
Hämtning 13 gånger per år
(vecka 16-41)
Rörlig avgift, kr/kg
190 liter 920 874 3,35
370 liter 1 018 967 3,35

Hämtning hos flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och verksamheter

Kärlstorlek Årsavgift, kr/år
Hämtning 26 gånger per år
Årsavgift kr/år
Hämtning 13 gånger per år
(vecka 16-41)
Rörlig avgift, kr/kg
190 liter 920 874 3,35
370 liter 1 018 967 3,35
660 liter 1 112 1 056 3,35

Extra hämtning eller extra säck bredvid kärlet

  Hämtning inom
14 kalenderdagar 
Hämtning inom 3 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad) 
Viktavgift,
kr/kg
 Kärl 190 l, 370 l, 660 l  65 kr  114 kr  3,35 kr
 Extra säck (max 125 l)  62 kr  –  3,35 kr

Dragavstånd, felvänt kärl, dörrar och liknande

Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd vid hämtning på annan plats än fordonets stopp-plats.

Om fastighetsinnehavare inte följer anvisning om placering av kärl, och kärl står felvänt, debiteras avgift. Vid enstaka händelse lämnas först information om placering.

 Avstånd, dörr eller liknande Avgift 
 Upp till 10 meter, per kärl och tillfälle 36 kr
 Tillägg för varje ytterligare påbörjat
10-metersintervall, per kärl och tillfälle
 15 kr
 Upplåsning och öppning, eller endast öppning,
av dörr, grind, eller dylikt. Avgift per antal
upplåsning/öppning och hämtningstillfälle
 30 kr
 Felvänt kärl, per kärl och tillfälle  50 kr

Byte av kärlstorlek

Avgift för byte av kärlstorlek: 350 kr.
Avgift för av kunden skadat kärl: 190 liter 350 kr, 370 liter 400 kr, 660 liter 450 kr.

Hämtning grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall

Hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall eller elavfall från hushåll beställs hos Suez, tfn 0485-561 560. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar, beställningsdagen oräknad. För hämtning debiteras framkörningsavgift och avgift per kolli (upp till fyra kollin).

Avfallet får väga max 25 kg per kolli (gäller inte vitvaror avsedda för hushållsbruk) och ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska vara väl förpackat. När avfallet läggs i säck ska säcken vara transperant så att innehållet syns.  Om ett kolli väger mer än 25 kg och det krävs två personer för att lasta tillkommer avgift för dubbelbemanning. För närmare information om tjänsten, se Avfallstaxa 2019 längst ner på sidan.

Tjänst  Avgift 
 Framkörning, per tillfälle 350 kr
 Trädgårdsavfall, per kolli 50 kr
 Elavfall, per kolli 50 kr
 Grovavfall, per kolli 50 kr
 Dubbelbemanning, tillägg per
hämtning, utöver avgift enligt ovan
 350 kr

Hushållsavfall i container, m.m.

Kunder med hushållsavfall i container, underjordsbehållare, lastväxlarflak och liftdumpercontainer ska välja mellan ett sorterat och ett osorterat abonnemang. Avgifterna och mer information om de olika abonnemangen finns i avfallstaxan längst ner på sidan.