Avgifter för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare

Inför 2019 har avfallstaxan fått en ny struktur, där dokumentet är uppdelat i avgifter för en- och tvåbostadshus respektive avgifter för flerbostadshus och verksamheter. Syftet med den nya taxan är att öka matavfallsutsorteringen, att främja rätt sortering av avfallet samt att minska utsläpp från transporter.

Avgiften för ett flertal tjänster höjs med några procent. Här följer en sammanfattning av de största förändringarna i den nya taxan. Det fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner längst ner på sidan.

Om du har frågor kring hur den nya taxan påverkar dig och dina abonnemang, är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundtjänst!

Slamtömning

Vid tömning av avloppsanläggningar faktureras en framkörningsavgift och en tömningsavgift. Det innebär att kunder med mer än en anläggning, som ska tömmas på samma plats vid samma tillfälle, får en lite lägre avgift. Fler nyheter:

  • Extra avgift faktureras när specialfordon eller dubbla fordon behövs, till exempel vid framkomlighetsproblem eller lång slangdragning.
  • Extra avgift kan faktureras för felsortering, när saker som inte ska spolas ner i avloppet hittas i anläggningen vid tömning, till exempel kemikalier eller mensskydd.
  • Extra avgift faktureras om anslutningskoppling saknas till slutna tankar.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från den 1 januari 2019.

Tömning av slamavskiljningsanläggningar och minireningsverk

Obligatorisk schemalagd slamtömning sker en gång per år. Den totala avgiften utgörs av en framkörningsavgift och en tömningsavgift, samt eventuell tilläggsavgift.

Vid tömning av flera anläggningar samtidigt på samma fastighet, debiteras endast en framkörningsavgift totalt, samt tömningsavgift per anläggning.

Avgifterna avser slamavskiljningsanläggningar på 0-3 kubikmeter, per tömning. Volym utöver 3 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter nedan.

Deltömning Ordinarie,
schemalagd 
Inom 5 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Inom 3 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Akut tömning
(inom 8 timmar)
Framkörningsavgift 200 kr 330 kr 750 kr 2 700 kr
Tömningsavgift 510 kr 510 kr 510 kr 510 kr
Total avgift 710 kr 840 kr 1 260 kr 3 210 kr

Tömning av sluten avloppstank

Tömning sker inom fem alternativt tre arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad). Den totala avgiften utgörs av en framkörningsavgift och en tömningsavgift, samt eventuell tilläggsavgift.

Avgifterna avser slutna avloppstankar på 0-3 kubikmeter, per tömning. Volym utöver 3 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter nedan.

Sluten tank Inom 5 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Inom 3 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Akut tömning
(inom 8 timmar)
Framkörningsavgift 330 kr 750 kr 2 700 kr
Tömningsavgift 560 kr 560 kr 560 kr
Total avgift 890 kr 1 310 kr 3 260 kr

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning. Avgifterna avser fettavskiljare på 0-3 kubikmeter, per tömning. Volym utöver 3 kubikmeter debiteras per kubikmeter, se tilläggsavgifter nedan.

Fettavskiljare Ordinarie,
schemalagd
Inom 5
arbetsdagar
Tömningsavgift 1 100 kr 2 200 kr

Beställd tömning utförs inom fem arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad).

 

tilläggsavgifter

För närmare information om vad de olika tjänsterna innebär, se taxedokumentet längst ner på sidan.

Tjänst Tilläggsavgift
 Extravolym 3,1 – 9 kubikmeter  130 kr per kubikmeter
 Extravolym 9,1 kubikmeter och uppåt  200 kr per kubikmeter
 Extraarbete 420 kr per åtgärd och gång
 Bomkörning 360 kr per  gång
 Extra slangdragning
20-40 meter
40-60 meter
80 kr per påbörjat 10-metersintervall
120 kr per påbörjat 10-metersintervall
 Slangdragning 60-100 meter (kräver två bilar)  450 kr
 Saknad anslutningskoppling sluten tank  150 kr
 Specialfordon  450 kr