Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

slamtömning

Tömning av slamavskiljningsanläggningar med ansluten WC görs en gång om året enligt ett fast schema. Tömning av slutna tankar med ansluten WC ska också göras en gång om året, men utförs först efter att du som kund har beställt en tömning.

Vi aviserar slamtömningen med ett brev till dig innan tömning. Om du behöver tömma oftare kan du beställa extratömning som utför inom tre alternativt fem arbetsdagar (beställningsdagen oräknad), enligt gällande taxa. Beställning görs hos Suez på telefon 0485-561 560.

Tömning av BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) ska göras minst vartannat år. Minireningsverk töms enligt tillstånds. Tömning av BDT-brunnar och minireningsverk alltid efter beställning hos Suez på telefon 0485-561 560. Tömning sker inom 5 eller 3 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts (beställningsdagen oräknad).

För dig som har en sluten tank är det viktigt att se till att anslutningskopplingen för slangen passar entreprenörens tömningsfordon. Om den inte gör det, behövs en adapter. Det är du som fastighetsägare som ser till att en sådan finns tillgänglig vid tömning.

Vid tömning av minireningsverk måste tömningsinstruktioner finnas tillgängliga för chauffören vid tömningstillfället.

Jourtömning

Vid akut behov av slamtömning kan du beställa en jourtömning som utförs inom 8 timmar. Beställ hos Suez på telefon 0485-561 560.

Tänk på att hålla vägen framkomlig för tömningsfordon

Det är fastighetsägarens ansvar att röja, så att vägen till slamavskiljaren eller avloppstanken är framkomlig för slamsugningsbilen. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lätt tillgängliga för tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsbil och avloppsanläggning får inte överstiga 20 meter. I kommunens renhållningsföreskrifter anges vilka krav som ställs på vägen till fastigheten. Dessa finns att ladda ner längst ner på sidan.

 

vid hämtning

Frågor om slamtömning

Kontakta Suez, telefon 0485-561 560. Det underlättar om du kan ange fastighetsbeteckning, namn, telefonnummer och vilken typ av anläggning som ska tömmas.
För frågor om fakturor, priser och abonnemang, kontakta kundtjänst på telefon 0485-883 00.