Förslag till ny avfallsplan och nya föreskrifter

Borgholms kommun förnyar sin renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.

I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall – källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser m.m.

Samrådstiden är förlängd och synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning ska skriftligen ha inkommit senast den 12 mars 2019 till info@borgholmenergi.se eller Borgholm Energi, Box 55, 387 21 Borgholm