Förslag till ny avfallsplan och nya föreskrifter

Borgholms kommun förnyar sin renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.

I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall – källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser m.m.

Förslaget har ställts ut och de synpunkter som kommit in ska bearbetas. Sedan kommer förslag till beslut om att anta ny renhållningsordning att lämnas till Kommunfullmäktige.