Bestämmelser

ÅV bestämmelser

Alla kommuner har en egen renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. Borgholms kommuns avfallsplan gäller för perioden 2010-2014. De senaste föreskrifterna gäller fr. o.m. den 1 januari 2010.

Avfallsplanen

I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är indelad i 25 åtgärdspunkter inom 9 delområden: Organisation -management, Återvinning, Farligt avfall, Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar, Insamling av matavfall, Produktion av biogas och biogödsel, Latrin, Slam samt Nedlagda avfallsupplag.

Föreskrifterna

I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall: källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser m.m.

Bland annat förtydligas följande:
– Vad som krävs av gångvägar och hämtningsvägar ur arbetsmiljösynpunkt.
– Vad som gäller för uppehåll i hämtning och befrielse.
– Rutinerna för containrar.

Andra lokala föreskrifter

I kommunens ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö” finns också regler för avfallshantering. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information, tfn 0485-88 000, e-post sbn@borgholm.se.