Helikopterburna mätningar av grundvatten i augusti och september 2016

SGU arbetar med analysering av data vi förväntar oss att få tillgång till underlag att arbeta vidare med under vintern 2017.

Helikopterundersökningar kommer att göras av SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, med helikopter och starta vecka 35.  Syftet är att öka kunskapen om grundvattenförhållanden och områden som kan vara av intresse för dricksvatten­försörjning på Öland. Mätningarna finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och görs i samverkan med Borgholm Energi, Mörbylånga kommun samt Länsstyrelsen Kalmar län.

Undersökningarna syftar till att få fram ett bättre hydrogeologiskt underlag för bland annat vattenförsörjningsplanering. Undersökningarna ger även information om förekomst av salt grundvatten, om mäktighet och utbredning av grundvattenförande bergarter och jordlager, karstområden och lagerföljden i berggrunden.

Helikoptern kommer att flyga på 70 meters höjd och under helikoptern hänger en ram med mätutrustningen, som är 30 meter över marken.

I Borgholms kommun kommer flygningarna att starta runt Ölanda, Grankullavik och därefter gå söderut. Klicka här för att se detaljerat körschema.

En liknande undersökning utfördes på Gotland 2013 och 2015 (resultaten från undersökningen 2013 kan ni läsa mer om på http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm136-rapport.pdf

Foto: SkyTEM Aps

Kartläggning av grundvattentillgångar på Öland

Mätningarna på Öland utförs som en följd av den rådande vattenbristen på ön och har initierats av Mörbylånga, Borgholms kommuner samt Länsstyrelsen Kalmar län, med finansiering genom MSB:s klimatanpassningsmedel. Undersökningen görs som en del av SGUs kartläggning av grundvattentillgångar i Sverige.

Stora delar av Öland undersöks

I samråd med Borgholm och Mörbylånga kommun, samt Länsstyrelsen Kalmar län, har SGU valt att i detta skede undersöka ett antal områden på Öland. Områdena är valda efter två kriterier: antingen ska det finnas ett pågående uttag för kommunala vattenförsörjningen eller så ska det finnas skäl att anta att tillgångarna är goda, exempelvis där jorddjupen är lite större eller där det finns synliga sprickstrukturer i berggrunden. Projektet syftar inte bara till att hitta nya platser för den allmänna vattenförsörjningen, utan också till lantbruket och den enskilda vattenförsörjning på Öland, där behovet är minst lika stort. Totalt undersöks cirka 800 km2 vilket är cirka sextio procent av Ölands yta.

Undersökningarna kommer att påbörjas i slutet av augusti förväntas pågå i tre till fyra veckor. En noggrannare tidplan för varje område kommer att läggas upp i slutet av augusti. Antalet dagar beror framförallt på väderförhållandena och kan därmed ändras under tiden.

Så går de flygburna mätningarna till

Helikoptermätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS, med gedigen internationell erfarenhet. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem som bygger på elektromagnetiska mätningar via mätutrustning som hänger på en stor ram under en helikopter. Helikoptern flyger på cirka sjuttio meters höjd med ramen på cirka trettio meters höjd. Mätningarna görs utmed parallella linjer på tvåhundra meters avstånd.

Med hjälp av de elektromagnetiska vågorna mäts den elektriska resistiviteten i marken och metoden ”ser ner” i marken till cirka tvåhundra meters djup med relativt god upplösning. Fördelningen av den elektriska resistiviteten i den sedimentära berggrunden och i jordlagren ger en god uppfattning om ett områdes geologiska uppbyggnad. Det är framför allt skillnader i porositet mellan olika geologiska enheter, liksom deras innehåll av lermineral och vatten, som påverkar den elektriska resistiviteten. Genom att analysera markens reaktion på de elektromagnetiska vågorna kan man skapa en tredimensionell geologisk modell för det undersökta området och även få en uppfattning om skillnader i grundvattenförhållanden.

Utvärdering av resultat

Efter att mätningarna utförts behandlas och samtolkas mätresultaten med tillgänglig geologisk information. Den inledande bearbetningen av mätdata utförs av SkyTEM Surveys ApS och SGU. Därefter utvärderar och tolkar SGU fram det slutliga resultatet. Arbetet med att behandla och sammantolka resultaten kommer att göras under 2017-2018.

Ölands geologi och förekomsten av grundvatten

Stora delar av Ölands grundvattentillgångar finns i berggrunden, vilket särskiljer ön från andra delar av Sverige där det annars är vanligt att grundvattnet samlas i jordlagren.  Detta beror på att jorddjupen på Öland är små, varför grundvattentillgångarna också är begränsade.

I de områden där ett mäktigare jordtäcke trots allt förekommer kan grundvattenuttag ske direkt i jordlagren, alternativt bidra som ett utjämningsmagasin för de brunnar som finns borrade i berg. Sådana områden är till exempel Strandskogen och Tveta i Mörbylånga kommun samt vid Lindby-Solberga i Borgholm och området kring Löttorp.

Ölands berggrund består mellan 100 och 250 meters djup av sedimentära bergarter.

Överst i berggrundens lagerföljd finns kalksten ovanför lager av skiffrar och silt/sandstenar. Berggrundslagren lutar svagt åt öster. Kalkstenen är viktig genom dess möjlighet att magasinera grundvatten i dess spricksystem, däremot är uttagsmöjligheterna generellt små, det kan dock förkomma vittrade system i kalkstenen som kan leda större mängder grundvatten. I den underliggande skiffern är vattenföringen vanligen god, dock är vattenkvaliteten i skiffrarna generellt sämre än i den ovanliggande kalkstenen. I silt- /sandstenen ännu längre ner är förutsättningarna för vattenuttag goda, främst i de sandigare avsnitten.  Dessa ligger dock relativt djupt och i många fall är grundvattnet i dessa lager så salt att det inte är användbart till dricksvatten eller bevattning.

För att veta hur mycket vatten som finns lagrat i berggrunden, hur mycket man kan ta ut och hur vattnet rör sig behövs kunskap om sprickornas storlek, hur omfattande de är och hur de hänger samman. Det behövs också information om de olika bergartsledens uppbyggnad och porositet, samt om förekomst och utbredning av karst. Tillsammans med fakta från befintliga vattenuttag och provpumpningar hjälper det till att skapa en helhetsbild av grundvattentillgången.

Mätresultaten från TEM-undersökningarna syftar inte enbart till att belysa grundvattensituationen i berggrunden, utan även till att få indikationer på goda vattentillgångar i jordlagren. Med stöd av undersökningarna bedöms möjligheten att förbättra kunskapen om grundvattenförhållandena även utanför de undersökta områdena som stor, då data från mätningarna kan kombineras ihop i 3D- modeller för den Öländska geologin.