Avsaltning av vatten från Östersjön

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2016 att uppdra åt Borgholm energi att låta uppföra ett avsaltningsverk i Sandvik. Byggnationen pågår för fullt och verket planeras vara i drift till sommaren 2017. Följ arbetet och se bilder från det nya avsaltningsverket i Sandvik HÄR >>

Bakgrund

Under 2015 och 2016 var nederbörden extremt låg vilket medförde en akut vattenbrist på Öland. För att klara vattenförsörjningen på kort och lång sikt vidtogs en rad olika åtgärder. En vattenledning byggdes till fastlandet, vatten transporterades på lastbil, nya brunnar borrades och gamla brunnar togs åter i bruk, infiltrationsanläggningar rustades upp inför kommande nederbördsperiod. I augusti 2016 togs första spadtaget för ett nytt vattenverk i Sandvik. Avsaltning av bräckt vatten från Östersjön är en av de åtgärder som styrelsen för Borgholm Energi har funnit lämplig att gå vidare med. Tekniken är beprövad i större skala, bl.a. i Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en betydelsefull del av vattenproduktionen. Region Gotland har efter resultatet av tidigare pilotförsök byggt ett avsaltningsverk i Herrvik som stod färdigt sommaren 2016.

Framtid

Förutom uppförandet av själva avsaltningsverket tillkommer investeringen i ledningsnätet. Detta eftersom ledningarna är underdimensionerade i mellersta kommundelen, vilket skapar en flaskhals i vattenflödet. Efter investering och nya ledningar kan avsaltningsverket försörja både norra och södra kommundelen med vatten samt avlasta de befintliga vattentäkterna i Löttorp och Köpingsvik, som annars kan riskera att torrläggas. Detta skapar en trygghet i vattenförsörjningen som vi inte har idag. Vattenproduktionen från avsaltningsverket tillsammans med ett förbättrat ledningsnät skapar också möjlighet att öka antalet anslutningar av VA-kunder, vilket vi idag inte har möjlighet till, eftersom ledningsnät och tillgång på vatten inte är tillräckliga. Ett nytt verk i Sandvik kommer att skapa förutsättningar för fortsatt anslutning av nya kunder i området utan omfattande investeringar i ledningsnätet, därför bör verkets byggnad dimensioneras så att uppskalning kan ske i framtiden. I området finns mark som är lämplig för verksamheten, dock är möjligheter att blanda vatten för mineralisering mycket begränsade.

Kostnad

Kostnaden uppskattas till 113 mkr. Av dessa utgör kostnaden för själva verket 84,5 mkr och för ledningsnätet 28,7 mkr.

Förslaget är att avsaltningsverket finansieras med lån på 84,5 mkr som Borgholm Energi upptar och att ledningsnätet för 28,7 mkr finansieras med Borgholm Energis egna medel. VA-kollektivet finansierar investeringen med lån av Borgholm Energi, eftersom bolaget har större möjligheter till finansiering utan lån, genom likviditetsöverskott i andra verksamheter. Avsikten är att VA-kollektivet amorterar skulden i samma takt som avskrivningen, vilket på 25 år blir 5 mkr per år.

Teknik

Produktionen av färskvatten via avsaltning bygger på filterteknik. Råvatten från havet tas in, antingen via öppet intag i ledning, eller via strandborrade brunnar. Vattnet filtreras sedan i flera steg, där de första stegen är förbehandling inför det sista membranfiltersteget. Det sista filtersteget består oftast av RO-membran som avskiljer mikroorganismer, eventuella toxiner från alger, bekämpningsmedel och läkemedelsrester. Efter behandlingen erhålls ett rent vatten med låg salthalt, där även lukt, smak och färg reducerats. För att det behandlade vattnet ska vara smakrikt och inte korrosivt för ledningar bör mineraler tillsättas i en efterbehandling. Detta kan ske genom blandning av befintligt grundvatten eller genom tillsats av naturliga mineraler, som är godkända av Livsmedelsverket. Före distribution ut på nätet desinficeras vattnet, vilket kan ske med antingen klor eller UV-ljus.

avsaltningsverk-oland

Produktionskostnad

Utvecklingen i membrantekniken har gjort att den i dag är mindre kostsam både i investering samt driftsmässigt.  Under de senaste 40 åren har filterkostnaden minskat med ca 90% samtidigt som energiåtgången minskat från ca 12kWh till 2kWh per producerad kubikmeter vatten. Produktionskostnaden för avsaltat bräckt vatten beräknas idag till ca 4-7 kr per kubikmeter producerat färskvatten.

Fördelar

Råvarans kvantitet är inte begränsande, vilket gör det relativt enkelt att utöka kapaciteten på ett avsaltningsverk. Fler filterenheter (skiddar) installeras, alternativt byts befintliga skiddar ut mot nya med större kapacitet. Vattenverket är inte heller beroende av grundvattentillgången på en specifik plats vilket gör fördelarna stora när det handlar om att förbättra leveranskapaciteten i ett redan befintligt nät utan större investeringar i överföringskapacitet.

Risker

Vid produktion är intagsvattnets kvalitet samt förbehandlingen av stor vikt. Höga förekomster av alger/algprodukter kan resultera i stora driftproblem vid en ineffektiv eller felaktigt dimensionerad förbehandling. Vid ändring av leveransgränser mellan olika vattenverk kan skillnaden i kemin på vattnet från respektive verk påverka biologin i ledningarna. Resultatet kan bli att avlagringar lossnar i ledningarna och resulterar i ett förorenat färgat vatten hos slutkunden. Kontroll på leveransgränserna mellan verken krävs, alternativt att blandning av vattnet sker kontrollerat ute i nätet med reservoarer.

Lokalisering

I utredningen om att hitta en lämplig placering för ett avsaltningsverk har inriktningen varit att hela verkets produktionskapacitet ska vara möjlig att distribuera i ledningsnätet året runt utan omfattande åtgärder i ledningsnätet, detta för att möjliggöra avlastning av befintliga vattentäkter. Det har också varit av vikt att distributionen från verket inte hindrar distributionen från våra idag befintliga verk vid uttagstoppar i nätet. De placeringar som har identifierats som möjliga och utretts är Sandvik, Kåreham och Stora Rör. Den plats som har identifierats som mest lämplig är Sandvik.

I Sandvik finns idag utrymme i ledningsnätet att distribuera 1500 kubikmeter vatten per dygn. Av dessa kan 680 kubikmeter avlasta Löttorps vattenverk och 820 kubikmeter avlasta Köpingsviks vattenverk. Utbyte av befintligt ledningsnät på utvalda platser kommer att krävas för att komma upp i full kapacitet på 3000 kubikmeter per dygn. Begränsningar i ledningsnätet i området finns idag för leverans från befintliga verk i Löttorp och Köpingsvik.

Tidplan

Byggentreprenaden beräknas pågå till november 2016 och installation av maskin/process påbörjas i oktober 2016. Funktionstest beräknas ske under april – maj 2017 med överlämnande av driftsklar anläggning i juni2017.

Frågor och svar

Nedan har vi sammanställt ett dokument med frågor och svar kring avsaltningsverket.