2017-10-03 Arbete med vatten och avloppsledningarna är nu färdigt. Lite återställning är kvar.

2017-08-24 VA schakt fortgår. Vi har berg i schakten därav en långsammare framfart.

2017-08-14 Vi arbetar med avloppledningsnätet för att ansluta fler fastigheter till kommunalt avlopp. Schaktning sker på naturmark från pumpstation till Stenninge bygata. Vägområde i slutet på Stenninge bygata kommer att bli påverkat först i slutet av projektet..