Tömning av slamavskiljare och slutna tankar

slamtömning

Tömning av trekammarbrunnar görs en gång om året enligt ett fast schema. Detta finns att ladda ner längst ner på sidan.

Mot en extra avgift finns möjlighet att få ytterligare tömning av trekammarbrunnar. Beställning görs hos Suez, tfn 0485-561 560.

Tömning av tvåkammarbrunnar och minireningsverk sker alltid efter beställning hos Suez, tfn 0485-561 560. Tömning sker inom 5 eller 3 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts (beställningsdagen oräknad).

Slamtömning innebär att slamkakan i slamavskiljaren/brunnen sugs upp. Två- och trekammarbrunnar innehåller alltid vatten och det ska lämnas kvar vid slamsugning. I vattnet finns viktiga bakterier som bryter ner näringsämnen och renar avloppsvattnet.

Tömning av slutna tankar

Tömning av slutna tankar sker alltid efter beställning hos Suez, tfn 0485-561 560. Tömning sker inom 5 eller 3 arbetsdagar efter det att beställningen gjorts (beställningsdagen oräknad).

Snabbare tömning

För snabbare tömning än inom 5 eller 3 arbetsdagar finns alternativet akut tömning. Akut tömning är mycket dyrare än övriga tömningar, så du tjänar på att hålla koll på när tömning kommer att behövas.

Beställning sker hos Suez, tfn 0485-561 560.

Tänk på att hålla vägen framkomlig för tömningsfordon

Det är fastighetsägarens ansvar att röja, så att vägen till slamavskiljaren eller avloppstanken är framkomlig för slamsugningsbilen. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara lätt tillgängliga för tömning. Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsbil och avloppsanläggning får inte överstiga 20 meter. I kommunens renhållningsföreskrifter anges vilka krav som ställs på vägen till fastigheten. Dessa finns att ladda ner längst ner på sidan.

 

vid hämtning

Frågor om slamtömning

Kontakta Suez, tfn 0485-561 560. Du kan få snabbare hjälp om du talar om ditt sopkärlsnummer, som finns på ditt sopkärl eller på renhållningsfakturan. Det underlättar om du dessutom kan ange fastighetsbeteckning, namn, telefonnummer och vilken typ av anläggning som ska tömmas.
För frågor om fakturor, priser och abonnemang, kontakta kundservice.