Senast uppdaterad: 2014-03-12

Övervakningsrapport

- Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen

Den som har nätkoncession är sedan den 1 juli 2005 skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretaget inser vikten av att agera objektivt och inte otillbörligt gynna någon aktör på marknaden. (3 kap. 17§ ellagen (1997:857), elförordningen (1994:1250) samt föreskriften STEMFS 2006:5.) 

Nätföretaget ska årligen upprätta en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapporten ska offentliggöras och hållas tillgänglig. Den årliga rapporten ska även skickas in till Energimarknadsinspektionen.

KommentarsikonKommentera texten
Namn:*


E-post:


Fråga/Synpunkt:

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies